Pohled do Českých Budějovic: Co nového se podařilo?

Informativní článek Radka Filipa se zaměřuje na představení nejnovějších opatření zajišťující preferenci veřejné dopravě v Českých Budějovicích, které byly realizovány v roce 2016. Právě příklad Českých Budějovic dokazuje že i v českých podmínkách lze realizovat progresivní a účinná opatření pro preferenci BUS.


logo_CVUT_cb
Ing. Radek Filip

vedoucí útvaru strategie a řízení dopravy DPmČB

 

V Českých Budějovicích, krajském městě Jihočeského kraje s téměř 100 000 obyvateli, je systém veřejné dopravy založen na trolejbusové a autobusové dopravě. Přestože trolejbusy a autobusy z podstaty věci sdílejí uliční prostor s ostatní automobilovou dopravou, která značně zatěžuje hlavní komunikace ve městě, pomocí různých druhů preferenčních opatření se daří eliminovat případné negativní vlivy kongescí na provoz spojů veřejné dopravy.

V Českých Budějovicích je preferenci veřejné dopravy věnována systematická pozornost. Důkazem je projekt „Koridor MHD“, v podmínkách ČR prvním a ojedinělým projektem systematicky a komplexně uplatňovaných preferenčních opatření (kombinace vyhrazených jízdních a řadicích pruhů s preferencí na SSZ) na ucelených úsecích po celé trase páteřní a nejvytíženější linky 3. Preferenční opatření však nebyla realizována pouze v rámci Koridoru MHD, ale i na dalších místech.

Úspěch Koridoru MHD a dalších preferenčních opatření

Celkově se dá říci, že všechna dosud zavedená preferenční opatření přispěla ke zvýšení dochvilnosti spojů MHD. Preferenční opatření mnohdy eliminují i dopady různých omezení či dopravních uzavírek. „Příkladem byla například oprava Litvínovického mostu na Mánesově třídě, která probíhala na jaře roku 2016. Zde se projevil efekt nárůstu počtu cestujících MHD, neboť dotčené linky 7, 15, 16 a 19 využívaly preferenci MHD a oproti IAD nabízely časově atraktivní alternativu. Další pozitivní efekt se projevil na hlavní objízdné trase, která byla vedena Husovou třídou, kde funguje vyhrazený jízdní pruh a zvýšená intenzita provozu se tak zde spojů MHD dotkla minimálně. Statisticky největší přínos evidujeme u VJP na Lidické třídě, kde se po jeho zavedení zvýšil podíl dochvilných spojů z původních 76,60 % na současných 93,47 %. A jaká nová opatření se v Českých Budějovicích podařila realizovat v poslední době?

Změna organizace dopravy v přednádražním prostoru: ulice vyhrazená veřejné dopravě

V průběhu letních prázdnin probíhala stavební realizace zásadních změn v organizaci dopravy v přednádražním prostoru, konkrétně v křižovatce ulic Nádražní a Žižkova a jejím okolí. Cílem úprav bylo zejména zlepšení podmínek pro cestující MHD a pro pěší dopravu, ale také zefektivnění pohybu vozidel MHD, kdy většina linek jezdí po úpravě organizace dopravy kratší trasou. Zároveň je díky těmto změnám více využívána zastávka „U Koníčka“ ve směru k nádraží mnohem větším počtem linek, které ji dříve nemohly po své původní trase obsloužit. V rámci přímých preferenčních opatření v uzlu „Nádraží“ došlo k přemístění zastávek na východní straně Nádražní ulice, resp. k jejich sloučení do jednoho stanoviště přímo před budovu železniční stanice, čímž se zlepšila dostupnost z oblasti Lannovy třídy (nejvytíženější pěší tah v Českých Budějovicích) a také pro přestupující cestující. Tato zastávka je součástí nově vzniklého vyhrazeného jízdního pruhu BUS + TAXI, který je veden v úseku mezi ulicemi Žižkova a Lannova. Na místě tohoto vyhrazeného pruhu bylo dříve parkoviště pro osobní automobily, které se přesunulo jižním směrem. Důležitým prvkem pro preferenci MHD je vyhrazení jízdy vozidel veřejné dopravy Žižkovou třídou směrem k Nádražní v úseku od Chelčického ulice. Toto je realizováno formou zákazové značky B1 s dodatkovou tabulkou „MIMO BUS“, nikoli vyhrazeným jízdním pruhem. Toto řešení má bohužel efekt poněkud nižší respektovanosti ze strany řidičů ostatních vozidel. Dopravní značení zde však bude zdůrazněno i nástřikem na vozovku a po zvýšení intenzity represe ze strany policie se situace zlepšuje a celkově je nové řešení u nádraží pro veřejnou dopravu přínosem.

01_zizkova 02_nadrazni
Příjezd spojů veřejné dopravy k prostoru před vlakovým nádražní Žižkovou třídu. Vyhrazený jízdní pruh a nové polohy zastávek veřejné dopravy v ul. Nádražní, přímo před výpravní budovou žst. České Budějovice.

U Koníčka: Zastávka ve vyhrazeném pruhu a speciální fáze pro BUS na SSZ

Ještě koncem roku 2015 vznikly poblíž křižovatky ulic Žižkova x Novohradská x Jeronýmova zastávky U Koníčka, které významným způsobem zlepšily dostupnost MHD v dané lokalitě. Zastávky v Žižkově třídě jsou řešeny v rámci vyhrazeného jízdního pruhu, který ve směru od nádraží pokračuje i za křižovatkou s Jeronýmovou ulicí. V tomto směru je navíc hned za výjezdem ze zastávky světelné signalizační zařízení pro jízdu vyhrazeným jízdním pruhem, které vozidlům MHD umožňuje jízdu jak přímo tak i vlevo. Kolizní souběžný jízdní pruh zde má v okamžiku volna pro MHD signál „Stůj“. Signál „Volno“ pro výjezd z VJP je spouštěn v předstihu před signálem „Volno“ pro vozidla v ostatních jízdních pruzích stejných směrů. Nutno dodat, že nové zastávky si záhy po svém zprovoznění našly řadu cestujících, což svědčí o jejich potřebnosti. Plné využití pak získaly po změně tras linek MHD v souvislosti s úpravami přednádražního prostoru.

03_u-konicka 04_u-konicka2
Zastávka U Koníčka ve vyhrazeném jízdním pruhu s patrnou dopravní značkou IP19/IP20a vyznačující směry jízdy trolejbusů a autobusů v křižovatce za touto zastávkou. Speciální fáze pro průjezd trolejbusů a autobusů přímo a vlevo na SSZ křižovatky Žižkova x Jeronýmova.

Rudolfovská: I „BUS+cyklo“ řadicí pruh lze realizovat i signalizovat

Další novinkou, realizovanou v září 2016, je nový vyhrazený jízdní pruh na Rudolfovské třídě ve směru do centra, který je veden ze zastávky Madeta až do následující zastávky Dobrovodská. Přestože je vyhrazený jízdní pruh realizován v režimu „BUS+cyklo“, podařilo se realizovat v celém mezizastávkovém úseku včetně kontinuálního průchodu prostorového preferenčního opatření světelně řízenou křižovatkou Rudolfovská x Vodní. Provoz BUS je na SSZ standardně řízen signály po tramvaje (tzv. čočky), provoz cyklistů řídí samostatná trojbarevná signalizace. Oběma vyhrazeným skupinám vozidel (BUS/cyklo) jsou umožněny rozdílné směry pohybu v křižovatce, přesto křižovatka funguje bez problémů.

05_rudolfovska 06_rudolfovksa2
Vyhrazený řadicí pruh před křižovatkou Rudolfovská x Vodní, který je součástí kontinuální vyhrazené jízdní dráhy mezi zastávkami Madeta a Dobrovodská. Detail návěstidel pro autobusy, cyklisty řídící provoz ve vyhrazeném jízdním pruhu a návěstidel pro ostatní vozidla na křižovatce Rudolfovská x Vodní.