Kvalita provozu veřejné dopravy vyjádřená metodou „Level of Service“

Kvalita provozu veřejné dopravy vyjádřená metodou „Level of Service“

Kvalita provozu veřejné dopravy zahrnuje, mimo jiné, dva aspekty – cestovní rychlost a spolehlivost provozu. Hodnocení kvality provozu veřejné dopravy veřejné dopravy v daném úseku se nikdy nemůže omezit pouze na dodržování jízdního řádu, ale musí v sobě zahrnovat oba aspekty. Odpovědí může být vyjádření kvality provozu veřejné dopravy prostřednictvím metody „Level of Service“ (LOS). Tato metoda je sice dopravním inženýrům nejvíce známá v rámci popisu parametrů dopravního proudu, jejím základem je však obecným princip, který má mnohem širší použití a který lze efektivně použít i při hodnocení provozu veřejné dopravy.

Read more

Standard přestupních bodů a zastávek povrchové dopravy PID

Standard přestupních bodů a zastávek povrchové dopravy PID

V moderních systémech veřejné dopravy již nelze za jediné parametry kvality považovat cestovní rychlost, úroveň vozového parku a provázanost spojů. Pro uživatele veřejné dopravy-zákazníky a jejich hodnocení dopravního systému jako celku je rozhodující již samotná cesta na zastávku, čekání na ní a samozřejmě kvalita přestupů. Řada měst a regionů ve světě proto již zakotvila své ideální představy o podobě zastávek a přestupních bodů ve vlastních standardech, běžné jsou pod pojmy “design manual” či “design guidelines”. V našich podmínkách dosud takový dokument nevznikl, a tak je Standard zastávek PID v tomto oboru první vlaštovkou. Příspěvek představuje základní principy ukotvené v dokumentu, jeho přínos a roli v systému Pražské integrované dopravy.

Read more

Metodika preference autobusů a trolejbusů VHD – finální verze po projednání

Metodika preference autobusů a trolejbusů VHD – finální verze po projednání

V oblasti preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD se již delší dobu jednoznačně projevuje absence metodiky či technických podmínek pro jejich navrhování. Příspěvek představí finální verzi metodiky „Zásady navrhování a zřizování preference autobusů a trolejbusů VHD“ – stěžejní výstup projektu PREFOS, který byl zpracován ve spolupráci s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy a který postupně vznikal v uplynulých třech letech a jeho projednávání vyvrcholilo na Workshopu k metodice preference BUS v dubnu 2016.

Read more

Kdy “BUSpruhy” správně plní svoji funkci?

BUSlaneswarantedOdborná studie Todda Litmana z Victoria Transport Policy Institute s názvem “When Are Bus Lanes Warranted? Considering Economic Efficiency, Social Equity and Strategic Planning Goals” popisuje podmínky, za kterých jsou vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy a další prostorová opatření pro veřejnou dopravu jsou ekonomicky efektivní a plní strategické cíle dopravní politiky.

Kompletní text odborné studie je k dispozici zde.

Studie je k dispozici rovněž v rámci nově vznikající sekce webu preferenceVHD.info s názvem “knihovna” – na této stránce postupně naleznete odkazy na důležité odborné články, studie či webové stránky týkající se moderní veřejné dopravy a její preference.

Preference VHD – potřebné změny zákona a vyhlášky

Preference VHD – potřebné změny zákona a vyhlášky

Příspěvek se zabývá ustanoveními Zákona č. 381/2001 Sb. a Vyhlášky č. 294/2015 Sb. ve vazbě na zkušenosti s praktickým řešením preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD. V rámci projektu PREFOS vznikly v návaznosti na Workshop k metodice preference BUS návrhy na úpravu či zpřesnění příslušných právních norem. Tento příspěvek představuje nejzajímavější z nich.

Read more

Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS

Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS

ČVUT v Praze a Regionální organizátor Pražské integrované dopravy společně v rámci projektu PREFOS připravují metodiku preference autobusů a trolejbusů veřejné dopravy. Vyvrcholení projednávání metodiky proběhlo na Workshopu k metodice preference BUS, kde byla na širším plénu projednána problematická témata vzešlá z předchozích bilaterálních jednání. Tento článek čtenáře seznámí s aktuálními tématy preference BUS a stručně představí závěry odborné diskuse, která byla na workshopu vedena.

Read more

Preference veřejné dopravy v ČR – pomalé kroky k legislativním změnám

Preference veřejné dopravy v ČR – pomalé kroky k legislativním změnám

Příspěvek se zabývá problematikou vazby mezi ustanoveními  Zákona č. 381/2001 Sb. a Vyhlášky č. 294/2015 Sb. a skutečnými poznatky z provozu na pozemních komunikacích s preferencí VHD. Shrnuje závěry workshopu k preferenci bus z dubna 2016 a zohledňuje i materiál Návrh legislativních úprav za účelem podpory preference VHD z června 2016. Zaměřuje se zejména na nejednoznačnou právní úpravu, anebo taková ustanovení, jež, byť takto nebyla původně myšlena, preferenci znemožňují zcela, nebo výrazně snižují její účinnost. V příspěvku budou zmíněné konkrétní návrhy se zdůvodněním. V příspěvku se autoři pokusí zamyslet i nad možností aplikace navržených legislativních úprav do slovenských norem.

Read more

Vliv vyhrazené jízdní dráhy na cestovní rychlost a spolehlivost provozu VHD

Vliv vyhrazené jízdní dráhy na cestovní rychlost a spolehlivost provozu VHD

Tento článek představuje jeden z možných způsobů evaluace provozu veřejné dopravy na základě vyhodnocení hodnot cestovní rychlosti a pravidelnosti v daném mezizastávkovém úseku. Tato analýza je přitom nezbytným podkladem pro vytvoření hodnotícího nástroje pro vyhodnocení efektivity preferenčních opatření pro veřejnou dopravu. Kromě stručného představení příslušné teorie se článek zabývá především aplikací tohoto způsobu vyhodnocení na reálných datech z určité části pražské autobusové sítě.

Read more