iDNES: “Řidiči ignorují pruhy pro autobusy. Vztyčí prostředník a neuhnou…”

iDNES: “Řidiči ignorují pruhy pro autobusy. Vztyčí prostředník a neuhnou…”

Nerespektování vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy je v Praze poměrně značně rozšířený přestupek. Všímá si toho i pražské vydání portálu idnes.cz:

Jízdní pruhy pro autobusy mají zajistit, aby vůz MHD neuvázl v koloně aut a nenabíral zpoždění. V Praze je jich vyznačeno už celkem pětačtyřicet kilometrů. Redakce iDNES.cz se ale přesvědčila, že někteří řidiči osobních aut pruhy ignorují….

Celý článek si můžete přečíst zde: praha.idnes.cz/ridici-ignoruji-pruhy-pro-autobusy

Preference VHD – potřebné změny zákona a vyhlášky

Preference VHD – potřebné změny zákona a vyhlášky

Příspěvek se zabývá ustanoveními Zákona č. 381/2001 Sb. a Vyhlášky č. 294/2015 Sb. ve vazbě na zkušenosti s praktickým řešením preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD. V rámci projektu PREFOS vznikly v návaznosti na Workshop k metodice preference BUS návrhy na úpravu či zpřesnění příslušných právních norem. Tento příspěvek představuje nejzajímavější z nich.

Read more

Dopravní režim “BUS pruhu” v ČR a vybraných zemích EU

Dopravni-rezim-VJP-v-CR-a-EUProjekt PREFOS a Regionální organizátor Pražské integrované dopravy se společně podívali na dopravní režimy vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy ve vybraných zemích EU a porovnali je s dopravním režimem “BUS pruhu” v ČR dle Vyhlášky 294/2015 Sb. Výsledky analýzy jsou k dispozici jako jeden z letošních výstupů projektu PREFOS buď v sekci výstupy a publikační činnost a nebo přímo zde: [PREFOS] Statut VJP v ČR a v zahraničí

Metodika po zapracování závěrů Workshopu zveřejněna!

Metodika po zapracování závěrů Workshopu zveřejněna!

Projekt PREFOS, ve spolupráci s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy, zveřejnil v sekci “Metodika” nejaktuálnější verzi metodiky “Zásady navrhování a zřizování preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD”, po zapracování závěrů Workshopu a drobných závěrečných připomínek od odborných partnerů.

Metodika postupně vzniká od roku 2013, odborná diskuse započatá bilaterálními konzultacemi se zástupci dopravních podniků, správců komunikací i státní správy vyvrcholila projednáním metodiky na Workshopu v dubnu tohoto roku. V současné době se metodika připravuje k certifikačnímu procesu na Ministerstvu dopravy ČR.

Metodika v této podobě je zároveň výstupem projektu PREFOS fungujícího v rámci ČVUT v Praze Fakulty dopravní, Ústavu dopravních systémů.

Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS

Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS

ČVUT v Praze a Regionální organizátor Pražské integrované dopravy společně v rámci projektu PREFOS připravují metodiku preference autobusů a trolejbusů veřejné dopravy. Vyvrcholení projednávání metodiky proběhlo na Workshopu k metodice preference BUS, kde byla na širším plénu projednána problematická témata vzešlá z předchozích bilaterálních jednání. Tento článek čtenáře seznámí s aktuálními tématy preference BUS a stručně představí závěry odborné diskuse, která byla na workshopu vedena.

Read more

Preference veřejné dopravy v ČR – pomalé kroky k legislativním změnám

Preference veřejné dopravy v ČR – pomalé kroky k legislativním změnám

Příspěvek se zabývá problematikou vazby mezi ustanoveními  Zákona č. 381/2001 Sb. a Vyhlášky č. 294/2015 Sb. a skutečnými poznatky z provozu na pozemních komunikacích s preferencí VHD. Shrnuje závěry workshopu k preferenci bus z dubna 2016 a zohledňuje i materiál Návrh legislativních úprav za účelem podpory preference VHD z června 2016. Zaměřuje se zejména na nejednoznačnou právní úpravu, anebo taková ustanovení, jež, byť takto nebyla původně myšlena, preferenci znemožňují zcela, nebo výrazně snižují její účinnost. V příspěvku budou zmíněné konkrétní návrhy se zdůvodněním. V příspěvku se autoři pokusí zamyslet i nad možností aplikace navržených legislativních úprav do slovenských norem.

Read more

Vyhláška č. 294/2015 Sb. pouští do vyhrazených jízdních pruhů všechny autobusy!

V souvislosti s novelizací Zákona č. 361/2000 Sb. je od 1.1.2016 v platnosti nová Vyhláška č. 294/2015 Sb., provádějící pravidla silničního provozu zejména s ohledem na dopravní značení (která nahradila původní Vyhlášku č. 30/2001 Sb.). Kromě jiných novinek (například zde) přináší tato nová vyhláška změnu v dopravním režimu vyhrazených jízdních pruhů – nově již vyhláška nestanovuje “vyhrazený jízdní pruh pro autobusy městské hromadné dopravy osob”, ale “vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla linkové osobní dopravy a trolejbusy”. To znamená, že dle nové legislativy mohou vyhrazený jízdní pruh využít nejen autobusy/trolejbusy MHD, ale všechny autobusy vč. dálkových linek, zájezdových autobusů, smluvních přeprav, apod.

Read more

ČVUT: Přehled právní úpravy a technických norem

ČVUT: Přehled právní úpravy a technických norem

Jedním z výstupů projektu PREFOS je i výtah ustanovení týkajících se problematicky preference veřejné dopravy z příslušných právních a technických norem, které se mohou stát praktickou pomůckou při projekční přípravě a projednávání preferenční opatření. Výtah obsahuje především ustanovení Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nové Vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, TP 81 a TP103. Materiál vznikl ve spolupráci s organizací ROPID.

Kompletní výstup je k dispozici zde: Právní úprava a technické normy k preferenci VHD [k 1.1.2016]

Nová Vyhláška MD č. 294/2015 Sb. (dopravní značení)

Od 1.1.2016 nahradí nová Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb. nahradí stávající vyhlášku č. 30/2001 Sb. upravující dopravní značení na pozemních komunikacích. Kromě zcela nové samotné koncepce (v paragrafovém znění pouze nejzákladnější ustanovení, vlastní dopravní značky jsou pak vyvedeny v přílohách vyhlášky včetně krátké charakterizace jejich použití) vyhláška obsahuje dvě novinky týkající se veřejné dopravy: Nová dopravní značka IP 23c konečně jednoznačněji řeší vyznačení místa sjezdu autobusů VHD z tramvajového pásu. Druhá novinka se týká vodorovného dopravního značení – dopravní značky V 11a (zastávka autobusu/trolejbusu) a V11b (zastávka tramvaje) se dle vyhlášky mají nově provádět v bílé barvě.

Plné znění Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb. je k dispozici zde.