Metodika po zapracování závěrů Workshopu zveřejněna!

Metodika po zapracování závěrů Workshopu zveřejněna!

Projekt PREFOS, ve spolupráci s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy, zveřejnil v sekci “Metodika” nejaktuálnější verzi metodiky “Zásady navrhování a zřizování preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD”, po zapracování závěrů Workshopu a drobných závěrečných připomínek od odborných partnerů.

Metodika postupně vzniká od roku 2013, odborná diskuse započatá bilaterálními konzultacemi se zástupci dopravních podniků, správců komunikací i státní správy vyvrcholila projednáním metodiky na Workshopu v dubnu tohoto roku. V současné době se metodika připravuje k certifikačnímu procesu na Ministerstvu dopravy ČR.

Metodika v této podobě je zároveň výstupem projektu PREFOS fungujícího v rámci ČVUT v Praze Fakulty dopravní, Ústavu dopravních systémů.

Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS

Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS

ČVUT v Praze a Regionální organizátor Pražské integrované dopravy společně v rámci projektu PREFOS připravují metodiku preference autobusů a trolejbusů veřejné dopravy. Vyvrcholení projednávání metodiky proběhlo na Workshopu k metodice preference BUS, kde byla na širším plénu projednána problematická témata vzešlá z předchozích bilaterálních jednání. Tento článek čtenáře seznámí s aktuálními tématy preference BUS a stručně představí závěry odborné diskuse, která byla na workshopu vedena.

Read more

Preference veřejné dopravy v ČR – pomalé kroky k legislativním změnám

Preference veřejné dopravy v ČR – pomalé kroky k legislativním změnám

Příspěvek se zabývá problematikou vazby mezi ustanoveními  Zákona č. 381/2001 Sb. a Vyhlášky č. 294/2015 Sb. a skutečnými poznatky z provozu na pozemních komunikacích s preferencí VHD. Shrnuje závěry workshopu k preferenci bus z dubna 2016 a zohledňuje i materiál Návrh legislativních úprav za účelem podpory preference VHD z června 2016. Zaměřuje se zejména na nejednoznačnou právní úpravu, anebo taková ustanovení, jež, byť takto nebyla původně myšlena, preferenci znemožňují zcela, nebo výrazně snižují její účinnost. V příspěvku budou zmíněné konkrétní návrhy se zdůvodněním. V příspěvku se autoři pokusí zamyslet i nad možností aplikace navržených legislativních úprav do slovenských norem.

Read more

Newsletter projektu PREFOS

newsletter-02-nahled

Po prvním pokusu v červnu tohoto roku rozjíždíme pravidelnější zasílání Newsletteru – aktuálních informací a novinek z oblasti preference veřejné dopravy i vlastního projektu PREFOS.  S “druhým vydáním” vám představujeme jeho novou, dokonalejší grafickou a funkční podobu přímo propojenou s našimi webovými stránkami www.preferenceVHD.info.

Pokud byste rádi dostávali Newsletter projektu PREFOS i Vy, napište nám na info@preferenceVHD.info a my Vás zařadíme do seznamu adresátů.

Výstupy Workshopu v Silničním obzoru 9/2016

Výstupy Workshopu v Silničním obzoru 9/2016

Souhrn závěrů Workshopu k metodice preference BUS, který proběhl v dubnu tohoto roku ve spolupráci projektu PREFOS, ČVUT v Praze Fakulty dopravní a Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy, publikuje i aktuální číslo časopisu Silniční obzor. Číslo 9/2016 bylo navíc distribuováno na Silniční konference v Hradci Králové, její účastníci se tedy se závěry workshopu mohli prostřednictvím článku seznámit. Kompletní souhrn výstupů je pak k dispozici v sekci Workshop.

Vliv vyhrazené jízdní dráhy na cestovní rychlost a spolehlivost provozu VHD

Vliv vyhrazené jízdní dráhy na cestovní rychlost a spolehlivost provozu VHD

Tento článek představuje jeden z možných způsobů evaluace provozu veřejné dopravy na základě vyhodnocení hodnot cestovní rychlosti a pravidelnosti v daném mezizastávkovém úseku. Tato analýza je přitom nezbytným podkladem pro vytvoření hodnotícího nástroje pro vyhodnocení efektivity preferenčních opatření pro veřejnou dopravu. Kromě stručného představení příslušné teorie se článek zabývá především aplikací tohoto způsobu vyhodnocení na reálných datech z určité části pražské autobusové sítě.

Read more