Metodika po zapracování závěrů Workshopu zveřejněna!

Metodika po zapracování závěrů Workshopu zveřejněna!

Projekt PREFOS, ve spolupráci s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy, zveřejnil v sekci “Metodika” nejaktuálnější verzi metodiky “Zásady navrhování a zřizování preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD”, po zapracování závěrů Workshopu a drobných závěrečných připomínek od odborných partnerů.

Metodika postupně vzniká od roku 2013, odborná diskuse započatá bilaterálními konzultacemi se zástupci dopravních podniků, správců komunikací i státní správy vyvrcholila projednáním metodiky na Workshopu v dubnu tohoto roku. V současné době se metodika připravuje k certifikačnímu procesu na Ministerstvu dopravy ČR.

Metodika v této podobě je zároveň výstupem projektu PREFOS fungujícího v rámci ČVUT v Praze Fakulty dopravní, Ústavu dopravních systémů.

Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS

Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS

ČVUT v Praze a Regionální organizátor Pražské integrované dopravy společně v rámci projektu PREFOS připravují metodiku preference autobusů a trolejbusů veřejné dopravy. Vyvrcholení projednávání metodiky proběhlo na Workshopu k metodice preference BUS, kde byla na širším plénu projednána problematická témata vzešlá z předchozích bilaterálních jednání. Tento článek čtenáře seznámí s aktuálními tématy preference BUS a stručně představí závěry odborné diskuse, která byla na workshopu vedena.

Read more

ROPID: Nový úsek BUSpruhu na Strakonické zkrátí jízdní dobu o dalších 5 minut!

160919_08-24-38_web

Nový úsek vyhrazeného jízdního pruhu v síti Pražské integrované dopravy je od pondělí 19.9.2016 v provozu v ul. Strakonická v Praze. Důležitá dopravní tepna z jihu dlouhodobě trpí dopravními kongescemi v ranní dopravní špičce, přičemž situace se ještě zhoršila po otevření tunelového komplexu Blanka, kdy autobusové spoje PID nabírali v úseku mezi Lahovickým mostem a Smíchovem i více než půlhodinové zpoždění. “BUS pruh” mezi Lahovicemi a zastávkou Dostihová o délce 1 km, který zkrátí reálnou jízdní dobu o cca 5 minut, je další etapou zřízení vyhrazené jízdní dráhy v celé délce ul. Strakonická mezi Lahovickým a Barrandovským mostem. První část byla realizace BUS pruhu před Barrandovským mostem. Další úseky, které si však vyžádají fyzické rozšíření komunikace a tedy poměrně složité a dlouhé projednávání, se připravují.

Vyhláška č. 294/2015 Sb. pouští do vyhrazených jízdních pruhů všechny autobusy!

V souvislosti s novelizací Zákona č. 361/2000 Sb. je od 1.1.2016 v platnosti nová Vyhláška č. 294/2015 Sb., provádějící pravidla silničního provozu zejména s ohledem na dopravní značení (která nahradila původní Vyhlášku č. 30/2001 Sb.). Kromě jiných novinek (například zde) přináší tato nová vyhláška změnu v dopravním režimu vyhrazených jízdních pruhů – nově již vyhláška nestanovuje “vyhrazený jízdní pruh pro autobusy městské hromadné dopravy osob”, ale “vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla linkové osobní dopravy a trolejbusy”. To znamená, že dle nové legislativy mohou vyhrazený jízdní pruh využít nejen autobusy/trolejbusy MHD, ale všechny autobusy vč. dálkových linek, zájezdových autobusů, smluvních přeprav, apod.

Read more

Pohled do Jihlavy: preference na SZZ i BUSpruhy!

Informativní článek Karla Trojana zaměřený na veřejnou dopravu ve statutární městě Jihlava, krajském městě Kraje Vysočina, představuje realizovaná preferenční opatření, zejména realizace preference na SSZ v roce 2014 a pilotního projektu vyhrazených jízdních pruhů v roce 2015, a jejich dopady na rychlost a spolehlivost provozu veřejné dopravy. Realizovaná preferenční opatření a související zvýšení cestovní rychlosti spojů dala podnět pro kompexní změnu jízdních řádů za účelem dalšího zatraktivnění systému veřejné dopravy.
Read more

Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě

Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě

Příspěvek pojednává zejména o základních aspektech provozování autobusů VHD, potažmo trolejbusů, na tramvajových tratích včetně možností řešení jejich nájezdu na společné těleso a sjezdů z něj. Společný provoz kolejové i nekolejové městské hromadné dopravy v profilu tramvajové tratě je v několika městech České republiky již prakticky uplatňován především jako prostorové preferenční opatření, toto opatření avšak může rovněž celkově zvýšit atraktivitu a účelnost městské hromadné dopravy, například budováním společných zastávek autobusů a tramvají. Článek představuje vybrané části z výstupu grantového projektu PREFOS.

Read more

PREFOS a ROPID uspořádají workshop k preferenci BUS

PREFOS a ROPID uspořádají workshop k preferenci BUS

Jako finální fázi projednávání vznikající metodiky preference BUS, kterou společně připravují Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) a ČVUT v Praze Fakulta dopravní (ČVUT FD), projekt PREFOS se uskuteční v prostorách ČVUT FD vyzvané pracovní setkání – workshop, na kterém budou diskutovány jednotlivé problematické okruhy. Na základě výsledků workshopu bude metodika finálně upravena a postoupena dále do schvalovacího procesu.

Všechny potřené informace najdete v sekci “WORKSHOP” na těchto stránkách.

Projekt PREFOS představuje závěry k problematice provozu BUS na tramvajovém tělese!

Slyšeli jste také, že provoz autobusů a trolejbusů po tramvajovém tělese není v zásadě možný? Že pro komplikované a svazující podmínky technických norem jsou úpravy pro provoz nekolejové VHD po tramvajovém tělese velmi složité, a tak je lepší takovou organizaci provozu nenavrhovat. Věřte, že to NENÍ PRAVDA. … “

Projekt PREFOS zveřejňuje jeden ze svých stěžejních výstupů za rok 2015 – dokument “Provozování autobusů a trolejbusů VHD na tramvajovém tělese”.
Read more

ROPID: Nový VJP na Strakonické zrychlí BUS až o 5 minut!

Od 18.11.2015 je v provozu nový úsek vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy VHD v ul. Strakonická. “BUS pruh” o délce přes 800m zrychlí průjezd autobusů VHD v ranní dopravní špičce až o 5 minuty a přinese alespoň částečné zlepšení komplikované situace v ul. Strakonická po otevření tunelového komplexu Blanka.

Podrobnosti viz: https://www.facebook.com/prazskaintegrovanadoprava/posts/942790605793898

Strakonicka_(VJP)_8h09m

Sdružený tramvajový a autobusový pás – nový prvek místních komunikací

Sdružený tramvajový a autobusový pás – nový prvek místních komunikací

Provoz autobusů po tramvajovém tělese je jednou z efektivních možností prostorové preference nekolejové VHD v úsecích souběhu tramvajových a autobusových linek. Přináší s sebou soustředění nabídky VHD do jedné osy v rámci komunikace a možnost vytváření atraktivních přestupních vazeb mezi autobusy a tramvajemi u jedné nástupní hrany. Přestože je toto preferenční opatření v některých českých městech běžné, stále chybí jeho zakotvení v rámci technických i legislativních norem. Článek představí sdružený tramvajový a autobusový pás jako nový prvek místních komunikací zakotvený v ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací včetně příslušných šířkových rozborů a přesahů do příslušné legislativy.

Read more