legislativa

Preference VHD je celospolečenský zájem! Je proto důležité, aby preferenční opatření pro veřejnou hromadnou dopravu – tedy dopravu, která je v souladu s principy udržitelné mobility a která zároveň má jednoznačnou městotvornou funkci – měla dostatečnou podporu i v příslušné právní úpravě a příslušných technických normách a předpisech. Především v normách a technických podmínkách existuje spoustu ustanovení podporujících preferenci veřejné dopravy. Prvním krokem je začít je uplatňovat.

Preference VHD je celospolečenský zájem! … Především v normách a technických podmínkách existuje mnoho ustanovení podporujících preferenci veřejné dopravy. Je třeba je začít uplatňovat!

Pod následujícími odkazy najdete vždy přehled příslušných ustanovení zákona, vyhlášky, technických norem či podmínek relevantních k problematice a podporující preferenci VHD:


Zákon č. 361/2000 Sb.
Vyhláška č. 30/2001 Sb.
Technické normy a technické podmínky (projektování)
Preference na SSZ (TP81)

V podmínkách ČR je – z hlediska právní úpravy – pro navrhování a provozování preferenčních opatření pro veřejnou dopravu relevantní zejména Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikací, a prováděcí Vyhláška Ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb., která upravuje problematiku dopravního značení. Byť právní úprava není v kontextu některých dopravních situací vznikajících v souvislosti s progresivními preferenční opatřeními pro veřejnou hromadnou dopravu dokonalá, poskytují paragrafy zákona o provozu na pozemních komunikacích poměrně slušnou základní oporu zejména pro případy prostorových preferenčních opatření (tramvajové těleso, vyhrazený jízdní pruh pro autobusy).

Projektování místních komunikací není pouze projektování infrastruktury pro individuální automobilovou dopravu. Zejména ČSN 73 6110 je tento akcent znatelný. Velmi důležitá je i preference VHD na SSZ a i v TP 81, které se zabývají problematikou SSZ, lze pro preferenci VHD najít podporu.

Kompletní přehled právní úpravy a ustanovení technických norem týkající se navrhování a provozování preferenčních opatření VHD jsme připravili i ke stažení, abyste ho mohli mít po ruce, například při jejich projednávání:

Právní-úprava-a-technické-normy

Výčet relevantních právní předpisů, technických norem a podmínek k problematice preference VHD:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikací
Vyhláška Ministerstva dopravy č. 30/2001 Sb.
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
TP 81 Zásady pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích

 

28_48_largeZde můžete pokračovat na články na téma legislativa: články “legislativa”.
A nebo na stěžejní text “Proč preferovat veřejnou dopravu?”.