Návrh legislativních úprav pro podporu preference VHD

Veřejná hromadná doprava má zásadní význam při uspokojování dopravních potřeb obyvatel udržitelnými módy dopravy. Z tohoto důvodu je společensky žádoucí, aby veřejné dopravě byly, zejména v rámci místních komunikací, vytvořeny takové podmínky, aby její provoz byl rychlý, spolehlivý a plynulý, a tedy aby veřejné doprava byla dostatečně konkurenceschopná vůči individuální automobilové dopravě.

Praxe ukazuje, že některá ustanovení Zákona č. 361/2001 Sb. i Vyhlášky č. 294/2015 Sb. je třeba zjednoznačnit či doplnit.

Preferenční opatření pro veřejnou hromadnou dopravu jsou na straně infrastruktury hlavním nástrojem, jak kvalitní veřejné dopravy dosáhnout. Aby tato preferenční opatření mohla být aplikována, musí existovat dostatečná podpora pro jejich realizaci v rámci právní úpravy, a to zejména v oblasti pravidel silničního provozu a dopravního značení. Přestože základní preferenční opatření lze podle současné právní realizovat, praxe ukazuje, že některá ustanovení Zákona č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a Vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu (a která zejména definuje příslušné dopravní značení) je třeba zjednoznačnit či doplnit. Navíc na některé progresivní prvky preferenčních opatření současná právní úprava nereaguje, přestože některá města v České republice je již zcela běžně používají.

Projekt PREFOS, ve spolupráci s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy, připravil na základě praktických zkušeností při projednávání preferenčních opatření, z projednávání připravované metodiky preference BUS ve vybraných městech ČR a ze závěrů Workshopu k metodice preference BUS, který se uskutečnil dne 20.4.2016 za účasti zástupců Ministerstva dopravy, Police ČR, dopravních podniků a správců komunikací, návrhy úprav ustanovení Zákona č. 361/2000 Sb. a Vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou tímto dává k odborné diskusi.

PREFOS: Chceme pokračovat v odborné diskusi, kterou jsme započali na Workshopu. Proto jsme připravili tento návrh…

Návrh legislativních úprav je – k rozproudění odborné diskusek dispozici zde:

PREFOS-Návrh-legislativních-úprav-na-podporu-preference-VHD-1BW

PREFOS Návrh legislativních úprav na podporu preference VHD [podklad k odborné diskusi]

Kromě navrhovaných legislativních úprav ještě rezonuje mezi odbornou veřejností i otázka dopravního režimu vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy – nová Vyhláška č. 294/2015 Sb. totiž “pouští” do vyhrazených jízdních pruhů nejen autobusy MHD a trolejbusy, ale všechny autobusy (tedy i dálkové linky, zájezdové autobusy, smluvní přepravy, apod.). Blíže k tomuto tématu se věnuje článek Vyhláška č. 294/2015 Sb. pouští do vyhrazených jízdních pruhů všechny autobusy!