Vyhláška MD č. 294/2015 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb. je prováděcí vyhláškou Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích platnou od 1.1.2016, a stanovuje základní pravidla pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Znění vyhlášky dále rozvíjí TP65 “Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích”.

Z hlediska preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu je relevantní zejména tyto dopravní značky:

§5 Značky upravující přednost (Příloha č. 2 Vyhlášky)

P 5  P5

Dej přednost v jízdě tramvaji!

Značka se používá v místě, kde má řidič povinnost dát přednost v jízdě tramvaji, a to zejména mimo křižovatku.

§8 Informativní značky (Příloha č. 5 Vyhlášky)…

(3) Barevné provedení informativních značek směrových se může od jejich vyobrazení dle této vyhlášky lišit v závislosti na druhu cíle nebo kategorii pozemní komunikace, k níž značky směřují nebo na níž se nacházejí. Pro dálnice se používá podklad v barvě zelené, pro ostatní pozemní komunikace v barvě modré nebo bílé.

(4) Provedení, význam, popřípadě užití informativních značek je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce. 

IP 16  IP16 Uspořádání jízdních pruhůZnačka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Pruhy mohou být na značce vyznačeny i v protisměru.
IP 17  IP17

Uspořádání jízdních pruhů

Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje, který pruh je průběžný.

IP 18a  IP18a Zvýšení počtu jízdních pruhůZnačka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů
IP 18b  IP18b

Snížení počtu jízdních pruhů

Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje, který pruh je průběžný.

IP 19  IP19

Řadicí pruhy

Značka vyznačuje způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy. Na značce lze v odůvodněných případech užít i symbol příslušné informativní značky za předpokladu, že příslušný řadicí pruh je určen k příjezdu pouze k tomuto cíli.

Užitím symbolu dodatkové tabulky „Povolený směr jízdy cyklistů“ lze stanovit odlišný způsob řazení cyklistů.

IP 20a  IP20a

Vyhrazený jízdní pruh

Značka vyznačuje vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla linkové osobní dopravy a trolejbusy a jeho situování ve vztahu k ostatním jízdním pruhům. Vyhrazený jízdní pruh je současně na pozemní komunikaci vyznačen vodorovnými dopravními značkami, zejména „Podélná čára souvislá“ nebo „Podélná čára přerušovaná“ a nápisem „BUS“. Ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce lze vyznačit dobu, po kterou je jízdní pruh vyhrazen.

Na značce lze vyznačit i jízdní pruhy v protisměru.

 

V případě vyhrazeného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel se do modrého pole vyznačí příslušný symbol neb vhodný nápis. Je-li v modrém poli uveden nápis TAXI, je vyhrazený jízdní pruh určen pro vozidla taxislužby označený střešní svítilnou s nápisem TAXI.

IP20b  IP20b

Konec vyhrazeného jízdního pruhu

Značka ukončuje vyhrazený jízdní pruh.

IP 23c  IP23c

Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu

Značka vyznačuje místo sjezdu zejména autobusů veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu.

Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazený jízdní pruh vyhrazen, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popř. i zastavením vozidla.

§11 a §12 Vodorovné dopravní značky (Příloha č. 8 Vyhlášky)

V 11a  V11a

Zastávka autobusu nebo trolejbusu

Značka vyznačuje prostor zastávky vyznačených vozidel veřejné hromadné přepravy osob.

Je-li nápis BUS nahrazen nápisem TAXI, jedná se o stanoviště vozidel taxislužby určené pro vozidla taxislužby označená střešní svítilnou s nápisem TAXI.

V 11b  V11b

Zastávka tramvaje

Značka vyznačuje prostor zastávky tramvaje.

28_48_largeVyhlášky MD č. 294/2015 Sb. souvisí i článek Vyhláška č. 294/2015 Sb. pouští do vyhrazených jízdních pruhů všechny autobusy!. S tím souvisí i Návrh legislativních úprav pro podporu preference VHD.