METODIKA

Zásady navrhování a zřizování preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD

Projekt PREFOS, působící na ČVUT v Praze Fakultě dopravní v úzké spolupráci s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy, připravuje metodiku preference BUS s názvem “Zásady navrhování a zřizování preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD”.

Hlavní motivací vzniku metodiky je současná absence jednotného přístupu a výkladu právních i technických norem, což se praxi projevuje zejména často složitým projednáváním preferenčních opatření. Právě neexistence jednotné rukověti, která by byla určena pro projektanty i odborníky z řad státní správy, je jednoznačně slabou stránkou při úpravách veřejné infrastruktury za účelem dosažení vyšší cestovní rychlosti a spolehlivosti provozu spojů veřejné dopravy, zejména těch zajišťovaných autobusovou a trolejbusovou dopravou. Přestože princip preference veřejné dopravy je zakotven v koncepčních dokumentech jednotlivých měst i státu a je podporován i řadou ustanovení právních i technických norem, reálná aplikace opatření pro autobusovou a trolejbusovou dopravu není mnohdy dostatečná.

Hlavním cílem je stanovit základní pravidla a principy preferenčních opatření pro BUS včetně vzorových řešení a vyplnit absenci normových ustanovení či technických podmínek k tomuto tématu tak, aby se metodika stala základní oporou při navrhování a projednávání preferenčních opatření pro BUS jak pro projektanty, tak pro orgány státní správy při jejich projednávání.

aimg_1775_web

Vznik metodiky a postup projednání

Systematická práce na metodice  autorským týmem Vojtěch Novotný – Tomáš Prousek probíhá od roku 2013. K autorskému týmu se později připojil i Tomáš Javořík, který je autorem rozhodných částí zabývajících se provozem autobusů a trolejbusů VHD na tramvajovém tělese.

Pracovní verze metodiky vzniklá v roce 2015 byla konzultována s odborníky z dopravních podniků, správců komunikací i Ministerstva dopravy a Policie ČR. Na základě těchto bilaterálních konzultací bylo vydefinováno 8 tematických okruhů, které byly předmětem projednání v širším plénu v rámci Workshopu k metodice preference BUS dne 20.4.2016. Momentálním cílem je dosažení certifikace metodiky Ministerstvem dopravy ČR.

aIMG_1841 aIMG_1893

Timeline tvorby metodiky – v jaké fázi jsme?

 

 • srpen 2017:
  posudky metodiky pro certifikační proces zkompletovány
 • leden- duben 2017:
  zpracování posudků metodiky pro certifikační proces
 • prosinec 2016:
  příprava na certifikační proces na Ministerstvu dopravy ČR
 • listopad 2016:
  zveřejnění finální verze metodiky jako výstupu projektu PREFOS
 • říjen 2016:
  rozeslání finální verze metodiky účastníkům Workshopu k závěrečnému připomínkování
 • červen 2016:
  vznik Návrhu legislativních úprav pro podporu preference VHD k odborné diskusi, který vznikl jako “vedlejší produkt” projednávání metodiky
 • květen – září 2016:
  zapracovávání závěrů Workshopu k metodice preference BUS a úprava metodiky v kontextu novelizace Zákona č. 361/2000 Sb. a nové Vyhlášky č. 294/2015 Sb.
 • duben 2016:
  Workshop k metodice preference BUS (20.4.2016)
 • březen 2016:
  vznik verze se zapracovanými připomínkami z bilaterálních konzultací a novelizace normy ČSN 28 0318
 • duben 2015 – leden 2016:
  bilaterální konzultace a schůzky s odborníky z řad organizátora IDS, dopravních podniků, správců komunikací , státní správy, Ministerstva dopravy ČR i Policie ČR
 • březen 2015:
  vznik první ucelené pracovní verze metodiky
 • září 2013:
  počátek práce na metodice
Metodika ke stažení

Metodika je ke stažení k dispozici zde:
Zásady pro navrhování a zřizování preference autobusů VHD

NOVOTNÝ Vojtěch, PROUSEK Tomáš, JAVOŘÍK Tomáš:
 ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ A ZŘIZOVÁNÍ PREFERENCE AUTOBUSŮ A TROLEJBUSŮ VHD
 Vydalo ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.
 ©2017, Praha. 153 stran. Vydání první.
 ISBN 978-80-01-06311-8
Posudky metodiky pro certifikační proces

Ing. Jiří Kohout, Ph.D., MBA. | projektový manažer dopravy | Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Posudek metodiky – Ing. Jiří Kohout, Ph.D., MBA.

plk. Ing. Tomáš Lerch | ředitel služby dopravní policie | Policie ČR
Posudek metodiky – Policie ČR

prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. | vysokoškolský profesor | ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Posudek metodiky – prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.

 

28_48_largeKam dál? Můžete se podívat na články “projektování”,
anebo na kompletní výstupy z projektu PREFOS.