veřejná správa

Preference veřejné dopravy by mělo být jednoznačné téma pro veřejnou správu i samosprávu. Veřejné správě náleží povinnost uvádět v praxi příslušná ustanovení dopravní politiky a jak dopravní politika státu tak drtivá většina dopravních politik velkých měst v České republice obsahuje závazek k upřednostňování veřejné dopravy před dopravou individuální. A je to logické, protože právě preference veřejné dopravy je jedním ze základních principů naplňování podmínek trvale udržitelného rozvoje (ať už z hlediska životního prostředí, tak z hlediska ekonomického i sociálního).

Veřejná správa vlastní místní komunikace. Veřejná správa objednává a dotuje zajištění dopravní obslužnosti. Veřejná správa by tedy měla vytvářet takové podmínky na jí vlastněné infrastruktuře, aby provoz vozidel VHD, kterým se realizuje zajištění dopravní obslužnosti, byl co nejrychlejší a nejplynulejší a tedy aby finanční prostředky vynakládané z veřejných peněz na zajištění dopravní obslužnosti byly co nejefektivněji využity. Efektivní vynakládání veřejných prostředků je jednou ze základních povinností veřejné správy.

Právě tato sekce webu preferenceVHD.info se věnuje problematice preference VHD z pohledu veřejné správy:


Zákon č. 361/2000 Sb.

Zákon č. 361/2000 Sb.

Aktivní upřednosťnování udržitelných forem dopravy v městském prostředí (tedy pěší, veřejné dopravy a cyklistické dopravy) v konečném důsledku s sebou nese i pozitivní efekty z hlediska urbanismu, veřejného prostoru, životního prostředí, bezpečnosti (a související zklidňování dopravy), což principiálně implikuje spokojené občany města (a tedy spokojené voliče).

Co je ale důležitější a mnohdy pádnější argument (protože “peníze jsou vždy až na prvním místě”), jsou ekonomické aspekty preference VHD. Veřejná doprava je v podmínkách České republiky téměř výhradně objednávána a dotována příslušným územně-samosprávným celkem. Zvyšování cestovní rychlosti a atraktivity VHD vždy vede ke zvýšení efektivity vynakládaných finančních prostředků a preferenční opatření pro veřejnou dopravu jsou základním nástrojem na straně infrastruktury, jak zvýšení cestovní rychlosti a atraktivity veřejné dopravy dosáhnout.

28_48_largeDále si můžete přečíst:
Stěžejní článek Proč preference VHD?
Anebo jak je podpora veřejné dopravy zakotvena i v legislativě a technických normách: Legislativa.