Efekty preferenčních opatření

Preference veřejné hromadné dopravy je základním nástrojem pro zajištění kvalitního, atraktivního a konkurenceschopného systému veřejné hromadné dopravy ve městě.

Prosazování a realizace preferenčních opatření vede ke zvýšení atraktivity veřejné dopravy pro cestujícího a zároveň ke zvýšení ekonomické efektivity jejího provozování. A to je prece plně v souladu se zásadami dobrého hospodáře…!

Základním cílem preference VHD je zvýšení plynulosti provozu vozidel VHD, čímž dochází i ke zvýšení cestovní rychlosti, zkrácení jízdní doby, zlepšení pravidelnosti a dodržování jízdního řádu (spolehlivost), snížení počtu vypravených vozidel (v důsledku zvýšení cestovní rychlosti jednotlivých spojů a tedy i oběhové rychlosti dané linky) a související snížení počtu potřebného personálu a úspora elektrické energie, respektive pohonných hmot. Tedy prosazování a realizace preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu vede ke zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy pro cestujícího a zároveň ze zvýšení ekonomické efektivity jejího provozování. Protože veřejná doprava je v podmínkách ČR téměř vždy dotována z veřejných rozpočtů, preference veřejné dopravy nepřímo přispívá k vyšší efektivitě využití veřejných zdrojů.

schéma-efekty-preferenčních-opatření
Efekty preferenčních opatření pro veřejnou dopravu.

Realizace prostorových preferenčních opatření (vyhrazených jízdních pruhů, provozu BUS na tramvajovém tělese, apod.) je potenciální výhodou i pro složky integrovaného záchranného systému (IZS – Policie ČR, Záchranná služba, Hasičský záchranný sbor) zkracující jejich dojezdový čas.

Vyhrazení samostatné jízdní dráhy pro vozidla VHD může být řešením zajišťujícím i zvýšení kapacity (propustnosti) infrastruktury pro spoje veřejné dopravy.