grant SGS15/170/OHK2/2T/16 (2015-2016)

grant SGS: cvutSGS15/170/OHK2/2T/16
název grantu: Preferenční osy veřejné hromadné dopravy /Public Transport Priority Axis/
délka řešení projektu: 2 roky (2015-2016)
odpovědný řešitel: Ing. Martin Jacura, Ph.D.

 

Anotace grantového projektu

Řešení preference VHD, respektive kvality pohybu vozidel povrchové VHD po síti (místních) komunikací. Určení hlavních komponent sítě pro aplikaci preferenčních opatření. Definice konceptu preferenčních os, stanovení zásad jejich realizace a zpracování nástroje pro hodnocení konkrétních opatření. Stanovení zásad dopravně-inženýrských řešení pozemních komunikací s provozem VHD.

Public transport priority measures. Quality index evaluating infrastructure components from the perspective of public transport. The concept of mass public transport priority axes. Establishing the principles of their implementation and determination of the processing tool for the evaluation of public transport priority measures. Definition of the principles of traffic-engineering solutions for roads with public transport.

Vědecká závažnost a aktuálnost tématu

Požadavky na kvalitu veřejné hromadné dopravy (VHD) ze strany cestujících neustále rostou. Má-li se stát VHD atraktivní alternativou k dopravě individuální (IAD), pak je nutné se požadavkům cestujících přizpůsobit a zohlednit je při plánování jak úprav samotné koncepce dopravy, tak úprav dopravní infrastruktury. Vnímání kvality VHD z hlediska zákazníků velkou měrou spočívá na rychlosti a spolehlivosti samotné přepravy, tedy jak rychle se cestující veřejnou hromadnou dopravou dostane z bodu A do bodu B (kritérium cestovní rychlosti, jízdního řádu) a zda do cíle dorazí včas.

Základním nástrojem na straně infrastruktury, který vede k zajištění požadované jízdní rychlosti jednotlivých spojů a požadované spolehlivosti celého systému VHD, jsou právě preferenční opatření. Přestože jsou tyto skutečnosti v obecné rovině známé, praxe ukazuje zásadní potřebnost objektivního (vědeckého) nástroje pro kvantifikaci kvality pohybu vozidel povrchové VHD v daných úsecích komunikační sítě, který by poskytoval možnost posouzení navrhovaného preferenčního opatření a vyhodnocení jeho případných přínosů.

Současný stav řešeného problému

Řešení preference VHD se v současné době omezuje na princip „řešíme preferenci tam, kde dochází k nedodržování jízdního řádu“, tedy výhradním účelem realizace preferenčních opatření je snaha o dodržování jízdních dob (zejména v období ranní a odpolední dopravní špičky). Z toho vyplývá i „bodový přístup“ k problematice preference a oddělování řešení preference na křižovatkách (řízených SSZ) a případné preference v mezikřižovatkových úsecích (zejména formou vyhrazeného šířkového prostoru pro pohyb vozidel VHD). Vlivem tohoto „bodového přístupu“ často vznikají pouze částečná řešení, která plně nevyužívají potenciál preferenčních opatření výrazně pozitivně ovlivňovat pohyb vozidel, respektive příslušné provozní ukazatele, které mají vliv nejen na atraktivitu VHD z hlediska cestujícího, ale i na provozně-ekonomické aspekty linek povrchové VHD. Potenciál komplexního přístupu k pohybu vozidel VHD po síti komunikací tkví nejen v návrhu opatření zajišťujících dodržování nastavených jízdních dob, ale i v jejich možném zkrácení. Z případného zkrácení jízdní dob, respektive zvýšení jízdní rychlosti (a tedy i cestovní rychlosti) plyne nejen efekt zvýšení atraktivity VHD z pohledu cestujících, ale i zlepšení provozně-ekonomických efektů z pohledu provozovatele a objednatele dopravy (snížení počtu potřebných vozidel na lince, úspora provozních nákladů).

Původnost navrhovaného řešení

Tým navrhovatelů projektu přichází s konceptem preferenčních os veřejné hromadné dopravy, tedy definovaných úseků infrastruktury v rámci komunikační sítě, na kterých by za účelem maximalizace pozitivních efektů na provoz spojů VHD měla být primárně – prostřednictvím komplexního přístupu a kombinace jednotlivých typů preferenčních opatření –  aplikována vysoká míra či nejvyšší míra upřednostňování vozidel VHD. Takový přístup nebyl dosud v tuzemsku uplatňován a navrhovatelům není známo, že by se podobný koncept používal v zahraničí. Jedním ze základních a stěžejních přínosů navrhovaného projektu bude komplexní pohled na problematiku preference povrchové VHD, a to prostřednictvím objektivních nástrojů popisujících a vyhodnocujících nejen samotný pohyb vozidel VHD v prostoru pozemní (místní) komunikace, ale i vyhodnocující efekt preferenčních opatření aplikovaných v daném úseku komunikace na provoz linek VHD tento úsek využívajících. Tento přístup se jeví jako zcela zásadní pro požadovanou maximalizaci efektů preferenčních opatření, a tedy zatraktivnění veřejné hromadné dopravy. Řešitelský tým je přesvědčen, že se jedná o jedinou reálně možnou cestu na straně infrastruktury k systému VHD jako plně konkurenceschopné alternativy k dopravě individuální, k ekonomické udržitelnosti veřejné hromadné dopravy a celkově k trvale udržitelné mobilitě v rámci velkých aglomerací.

Koncepce, způsob a metodika řešení

Pro základní hodnocení jednotlivých úseků infrastruktury bude vyvinut ucelený a komplexní nástroj pro kvantifikaci kvality pohybu vozidel na základě příslušných provozních parametrů linek VHD v daném úseku (jízdní rychlost v daném úseku, oběhová rychlost linky, apod.) a detailním rozboru pohybu vozidel VHD po pozemní komunikaci. Tento základní nástroj bude koncipován jako univerzální –  bude použitelný jak na zhodnocení stávajícího stavu, tak na vyhodnocení nových komunikací či jejich úprav ve stádiu projektů. Z hlediska předpokládaných vstupních dat se jako vhodný vědecký nástroj jeví popisná statistika, rozhodovací stromy či znalostní funkce. Porovnání hodnocení stávajícího a projektovaného stavu se následně může stát jedním z prvků posuzování příslušné dopravní stavby či úpravy komunikace v rámci jejího projednávání příslušnými institucemi. Týmu navrhovatelů projektu není žádný takto ucelený a komplexní nástroj znám.

Součástí řešení projektu bude i stanovení efektů preferenčních opatření na atraktivitu veřejné hromadné dopravy z hlediska cestujícího i na provozně-ekonomické ukazatele tramvajových, trolejbusových a autobusových linek VHD, a to jak z hlediska provozních nákladů (například nižší spotřeba energie při plynulejší jízdě vozidla), tak z hlediska možnosti úspory počtu vypravených pořadí (vozidel a řidičů) na lince při zvýšení cestovní a následně oběhové rychlosti.

Cíle řešení projektu

Navrhovaný projekt má za cíl především stanovit jednotnou a objektivní metodiku vyhodnocení kvality pohybu vozidel povrchové VHD v příslušném úseku komunikační sítě a metodiku, která by byla schopná vyhodnotit efekty konkrétních preferenčních opatření z hlediska atraktivity VHD i jejich provozně-ekonomických ukazatelů s ambicí využití této metodiky při hodnocení projektů úprav, přestaveb či výstavby (místních) komunikací.

V návaznosti na výše uvedené projekt určí základní dopravně-inženýrské zásady řešení pozemních komunikací s provozem povrchové VHD (včetně oblasti křižovatek a zastávek).

Nedílným cílem projektu je i stanovení zásad realizace konceptu preferenčních os na konkrétním území formou metodiky pro identifikování konkrétních úseků infrastruktury, na kterých by aplikace preferenčních opatření (tedy zvýšení kvality pohybu vozidel VHD) přinesla nejvyšší efekty. Tedy určení, v kterých úsecích by investice do preferenčních opatření byla nejefektivnější. Součástí tohoto cíle je i navržení mechanismu začlenění preferenčních os do příslušných strategickým dokumentů v oblasti územního plánovaní a rozvoje infrastruktury s ohledem na očekávaný integrovaný přístup k dopravnímu plánovaní v podobě plánů udržitelné mobility.

Projekt také napomůže k získání dostatečných podkladů pro studii k disertační práci (Ing. Vojtěch Novotný), respektive pro disertační práce členů řešitelského týmu, a rovněž i k rozvoji výuky předmětů s tématikou veřejné hromadné dopravy vyučované Ústavem dopravních systémů v bakalářském a magisterském studijním programu.

Předpokládané výstupy řešení

Předpokládané výstupy řešení jsou následující:

  • Nástroj pro vyhodnocení kvality pohybu vozidel povrchové VHD na daném úseku komunikační sítě
  • Metodika hodnocení konkrétně navrhovaných preferenčních opatření (z hlediska atraktivity VHD a provozně-ekonomických ukazatelů)
  • Zásady pro stanovení a realizaci konceptu preferenčních os veřejné hromadné dopravy v rámci sítě komunikací
  • Zásady dopravně-inženýrského řešení pozemních komunikací s provozem povrchové VHD
  • Studie k disertační práci (Ing. Vojtěch Novotný)
  • Podklady k vlastním disertační pracím členů řešitelského týmu

Předpokládaná prezentace výsledků

Prezentace výsledků projektu se předpokládá na odborných konferencích (například Verejná osobná doprava, Bratislava – říjen 2015 a 2016; Transport Problems, Katowice – červen 2016) a v recenzovaných odborných periodikách (Perner’s Contact, Silnice železnice, Urbanismus a územní rozvoj, apod.). Současně navrhovatelé předpokládají spuštění webu projektu. Ty poslouží nejen ke zveřejňování průběžné práce na vlastním projektu, ale budou i nástrojem k propagaci odborné činnosti na ČVUT.

Řešitelský tým

 Ing. Martin Jacura, Ph.D. /odpovědný řešitel projektu/

Martin Jacura zastává na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pozici zástupce vedoucího Ústavu dopravních systémů. Odborně se specializuje na problematiku veřejné hromadné dopravy s důrazem na kolejovou dopravu. Preferenci VHD považuje za jeden z nejúčinnějších nástrojů k dosažení vyššího podílu VHD na přepravních výkonech, a právě proto se spolu s kolegy aktivně zapojil do přípravy projektu SGS15/170/OHK2/2T/16 “Preferenční osy veřejné hromadné dopravy”. Podílí se na projednávání navržených opatření a propagaci preference VHD jako jednoho z pilířů trvale udržitelného rozvoje.

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

Dagmar Kočárková pracuje na ČVUT v Praze Fakultě dopravní jako odborný asistent  Ústavu dopravních systémů a zastává pozici manažera pro pedagogickou činnost ústavu. Odborně se specializuje na bezpečnost dopravy a územní plánování. Preferenci VHD vnímá jako jeden z nástrojů přispívajících ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě. Současně považuje za nutné věnovat pozornost preferenci VHD při tvorbě územně plánovací dokumentace měst.

Ing. Vojtěch Novotný

Vojtěch Novotný se problematikou preference veřejné dopravy zabývá jak na ČVUT v Praze Fakultě dopravní, Ústavu dopravních systémů, tak i jako pracovník oddělení koncepce městské dopravy v organizaci ROPID. Optimální spojení teorie s praxí v současné době využívá při práci na metodice pro navrhování a zřizování preferenčních opatření pro autobusy VHD, při přípravě dalších koncepčních dokumentů týkající se veřejné dopravy na území hlavního města Prahy i při tvorbě své disertační práce s názvem „Stanovení rozhodovacího nástroje pro preferenci VHD“. Preferenci VHD vidí jako základní nástroj, jak zajistit kvalitní a konkurenceschopnou veřejnou dopravu.

Ing. Tomáš Javořík

Tomáš Javořík je odborným asistentem na ČVUT  v Praze Fakultě dopravní, Ústavu dopravních systémů, kde zároveň pracuje i na své disertační práci. Ve své odborné praxi se mimo jiné podílel a podílí na několika projektech z oblasti zvýšení významu veřejné hromadné dopravy v dopravní obsluze měst a regionů, s důrazem na dopravu kolejovou včetně jejího provázání s dopravou autobusovou. Je členem pracovní skupiny pro vytvoření “Standardu přestupních bodů a zastávek povrchové dopravy PID” při společnosti ROPID. Jeho snahou je prosazování prostředků k povýšení veřejné hromadné dopravy v ČR v povědomí cestujících na běžnou, neopomíjenou a spolehlivou součást jejich každodenního dopravního chování, mezi nimiž zabírají preferenční opatření jednu z předních pozic.

Ing. Ondřej Havlena, Ph.D.

Ondřej Havlena je zaměstnán jako systémový specialista ve společnosti České dráhy a.s., současně působí jako odborný asistent na ČVUT v Praze Fakultě dopravní, Ústavu dopravních systémů, kde zpracovává svou disertační práci. Preferenci vnímá nejen jako nástroj, díky němuž je možné na konkrétních místech zvyšovat rychlost vozidel veřejné hromadné dopravy, ale i jako prostředek pro posílení spolehlivosti veřejné dopravy jako celku.

Ing. Ivo Novotný

Ivo Novotný je studentem doktorského studijního programu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní, Ústavu dopravních systémů. Jeho disertační práce se úzce váže na téma preference prostředků VHD a jejímu vlivu na pravidelnost provozu. Aktivně se několik let podílel na zajišťování dopravních opatření zejména pro autobusy v systému Pražské integrované dopravy ve společnosti ROPID. Preferenci chápe jako jeden z důležitých aspektů jak zefektivnit a podpořit veřejnou dopravu, která dovolí přirozený rozvoj měst i regionů.