projektování

Na prostor místní komunikace (uliční prostor) existuje vždy mnoho nároků ze strany nejrůznějších skupin jejich uživatelů. Tyto nároky jsou mnohdy v protikladu a téměř nikdy nelze tyto nároky uspokojit všechny. Moderní zásady dopravního inženýrství vychází z myšlenky, že v prostředí intravilánu mají být podporovány “městu přátelské” módy dopravy – tedy pěší, cyklistická a především veřejná doprava. Tyto módy dopravy, narozdíl od dopravy automobilové, mají městotvornou funkci a zároveň jsou i příznivé pro životní prostředí ve městech. A zejména velká města by bez veřejné dopravy nemohla vůbec fungovat….

módy dopravy ve městě

Výše uvedené myšlenky jsou základních východiskem i pro konkrétní stavební i dopravní řešení místních komunikací:

Každá místní komunikace s provozem vozidel VHD musí svým stavebním uspořádáním a dopravním režimem zajistit podmínky pro co možná nejrychlejší a nejplynulejší provoz VHD bez negativního ovlivňování IAD.

To není žádný výmysl, či “zbožné přání” odborníků na veřejnou dopravu – je to princip, který stanovují nejen dopravní politiky na všech úrovních (EU, státu, města), ale i zcela konkrétní ustanovení technických norem relevantních k projektování místních komunikací (zejména ČSN 73 6110, čl. 4.1.4 a čl. 11.1.2; ČSN 73 6425-1, čl. 5.4.6 a čl. 7.2.5), které stanovují, že přostředkům VHD má být na místních komunikacích poskytována co největší přednost, a to opatřeními organizačními i stavebními včetně přerozdělení dopravních ploch zejména v zájmu preference veřejné dopravy.

28_48_largeJaké konkrétní principy stanovují české technické normy k problematice preference VHD se dozvíte přímo zde.
Kompletním přehlede ustanovení právních i technických norem, respektive technických podmínek, se zabývá sekce“Legislativa”.


Zákon č. 361/2000 Sb.
Zákon č. 361/2000 Sb.
Zákon č. 361/2000 Sb.
Zákon č. 361/2000 Sb.

28_48_largeNa dalších tématech z oblasti projektování preferenčních opatření ještě pracujeme.
Dejte nám čas;-)
 
 
28_48_largeDále si můžete přečíst všechny články týkající se projektování: články “projektování”
Anebo stěžejní článek “Proč preferovat veřejnou dopravu”.