Preference BUS v oblasti křižovatky

Preference veřejné hromadné dopravy na křižovatkách je klíčovou součástí preferenčních opatření. Křižovatky jsou uzlové body komunikační sítě se všemi důsledky a obecně jsou jedním z největších „překážek“ plynulého provozu prostředků VHD. Tento potenciální zdroj zdržení navíc působí stále, i když pochopitelně v časech dopravní špičky se jejich negativní vliv na plynulost provozu vozidel VHD zvětšuje.

Při aplikaci preference autobusů VHD v křižovatce je proto třeba volit řešení citlivá, nicméně bez kompromisů na straně veřejné hromadné dopravy. Jedině tak bude docíleno očekávaných pozitivních efektů preference.

 

obr1 obr2
Efektivní řešení preference v křižovatce: kombinace vyhrazeného řadicí pruhu a levé odbočení BUS na speciální fází s vysokou mírou preference na SSZ (křižovatka Modřanská x nájezd na Barrandovský most, Praha). Účelná aplikace prostorových preferenčních opatření v křižovatce. Provedení vodorovného dopravního značení a barevné zvýraznění vyhrazené jízdní dráhy pro autobusy a trolejbusy zpřehledňuje a zjednoznačňuje dopravní režim pro ostatní účastníky silničního provozu (křižovatka Husova x Pražská x Na Sadech, České Budějovice).

Konkrétní řešení preference autobusů VHD na křižovatkách poté záleží především na typu křižovatkového pohybu vozidla VHD, úpravě přednosti v jízdě, respektive signálním plánu SSZnutnosti/možnosti prostorové preference v křižovatce. Typ křižovatkového pohybu vozidel VHD je velmi důležitým faktorem, se kterým musí být sladěno jak dopravně-stavební uspořádání křižovatky, tak signální plán – pokud je daná křižovatka řízena SSZ. Zejména u křižovatek řízených hraje důležitou roli míra upřednostnění vozidel MHD řadičem SSZ.

V rámci řešení preference VHD v oblasti křižovatky je vždy nutné řešit pohyb vozidla VHD jak ve vlastním místě křížení/napojení komunikací, tak před prostorem a v prostoru řadicích pruhů, přičemž řešení v obou “oblastech” musí logicky být ve vzájemném souladu.

Obecné zásady řešení preference v křižovatce

Řešení preference BUS v oblasti křižovatky se musí vždy zaměřit na 2 základní oblasti – vlastní prostor křižovatky a příjezd ke křižovatce (typicky prostor řadicích pruhů):

preference-v-krizovatnce

Cílem je zajistit pro vozidla veřejné dopravy prioritní a bezkolizní průjezd vlastním prostorem křižovatky, a to prostřednictvím vyznačení hlavní pozemní komunikace či preference vozidel VHD na SSZ (viz dále), i bezproblémový příjezd ke křižovatce, aby spoj veřejné dopravy nebyl zdržování vozidly IAD čekajícími před křižovatkou. Ideálním stavem je vozidla veřejné dopravy převést až k hraně křižovatky (stopčáře – v případě SSZ) vyhrazenou jízdní drahou (vyhrazeným řadicím pruhem).

Řešení křižovatky místních komunikací musí vždy v co nejvyšší míře poskytovat podmínky pro plynulý průjezd vozidel VHD. Na základě tohoto východiska platí pro uspořádání a dopravní řešení křižovatek s provozem vozidel VHD následující zásady:

 • u neřízených křižovatek vyznačovat hlavní pozemní komunikaci ve směru jízdy vozidel VHD
 • dimenzování řadicích pruhů před křižovatkou tak, aby ani v období dopravní špičky nedocházelo k blokování průjezdu vozidel VHD vozidly čekající na jiný křižovatkový pohyb
 • pokud je křižovatka řízena SSZ, musí být vždy vybavena systémem aktivní preference VHD
 • pokud vozidla VHD vykonávají křižovatkový pohyb, který je silně zatížen intenzitami IAD, je třeba minimalizovat zdržení vozidel VHD pomocí prostorových preferenčních opatření v řadicích pruzích, případně i v předchozím mezikřižovatkovém úseku
 • zachovávat kontinuitu prvků prostorové preference i v oblasti křižovatky

Neřízené křižovatky

U neřízených křižovatek jsou z hlediska pohybu vozidel VHD standardně bezproblémové dva křižovatkové pohyby, a to průjezd po hlavní pozemní komunikaci a odbočení vpravo z hlavní pozemní komunikace. 

Nejjednodušším (a nejlevnějším) způsobem zajištění bezproblémového průjezdu autobusů neřízenou křižovatkou je vyznačit hlavní pozemní komunikaci ve směru jízdy vozidel VHD.

obr1 obr2
Vyznačení hlavní pozemní komunikace ve směru jízdy vozidel VHD (ul. U Háje, Praha). Vliv délky řadicího pruhu na plynulost průjezdu vozidel VHD.

V případě silného odbočení z hlavní pozemní komunikace musí být zřízeny příslušné řadicí pruhy s takovou délkou, která zajistí, že průjezd vozidel po hlavní pozemní komunikaci nebude blokován vozidly čekajícími na odbočení. Délka řadicích pruhů musí být dimenzována na špičkové intenzity odbočení.

Křižovatky řízené pomocí SSZ

Veškeré světelně řízené křižovatky s provozem vozidel MHD musí být vybaveny systémem preference prostřednictvím SSZ, a to buď se signálním plánem zajišťujícím absolutní preferenci, nebo signálním plánem zajišťujícím podmíněnou preferenci.

Signalizování příslušného směru pohybu plným signálem je možné v případě křižovatkového pohybu vozidla VHD přímo nebo vpravo. V případě křižovatkového pohybu vozidla VHD vlevo je vhodnější směrový signál, případně vyklizovací zelená šipka. Ve vyhrazených řadicích/jízdních pruzích lze pro signalizování pohybu autobusů VHD používat i signály pro tramvaje, tzv. čočky (§72, Zákon č. 361/2000 Sb.), což je vhodné zejména pokud je třeba autobusům či trolejbusům VHD signalizovat speciální fázi pouze pro ně.

obr1 obr2
Řízení pohybu BUS ve vyhrazeném řadicím pruhu pomocí signálů pro tramvaje (ul. Na Sadech, České Budějovice). Preference BUS na SSZ (vjezd autobusu do křižovatky společně s ostatním provozem) (ul. Michelská, Praha).

Uspořádání řadicích pruhů před křižovatkou musí být provedeno tak, aby co nejvíce korespondovalo s příslušným signálním plánem a křižovatkovými pohyby vozidel MHD. Zároveň musí poskytovat takové podmínky pohybu těmto vozidlům, aby dokázala preferenci poskytovanou SSZ využít – řadicí pruhy pro ostatní křižovatkové pohyby by měly být dimenzovány tak, aby nedošlo k blokování průjezdu vozidel jedním směrem vozidly čekajícími na odbočení v jiném směru.

Pokud je křižovatka zatížena vysokými intenzitami IAD, je nutné pomocí prostorových preferenčních opatření zajistit vyhrazený průjezd autobusu až k hraně křižovatky nebo zařazení autobusu do proudu ostatních vozidel tak, aby autobus VHD projel křižovatkou v rámci první signalizované zelené fáze.

Pokud je pohyb autobusu VHD v křižovatce signalizován speciální fází, je nutné zajistit vyhrazený prostor pro jeho průjezd až k hranici křižovatky prakticky vždy.

Strategie uplatňování preference vozidel VHD na křižovatkách

Křižovatky, které nejsou uzlovými body sítě VHD (nedochází na nich k vzájemně koliznímu pohybu vozidel VHD), by měly poskytovat co nejvyšší míru preference autobusů VHD:

 • vyznačením hlavní pozemní komunikace ve směru jízdy vozidel VHD
 • maximální mírou preference na SSZ (u světelně řízených křižovatek)
 • kontinuálním průchodem prvků prostorové preference křižovatkou

Křižovatky, které jsou uzlovými body sítě VHD, by měly být světelně řízeny a poskytovat vozidlům VHD podmíněnou preferenci na základě parametrů pro rozhodování udělení priority při vzájemně kolizních požadavcích na preferenci VHD na SSZ (viz dále) a dopravní situaci na křižovatce.

Řešení preference v křižovatce není možné posuzovat izolovaně, ale v kontextu přilehlých úseků či sousedních křižovatek. To by ostatně mělo být pro dopravní inženýry samozřejmé…

Řešení pohybu vozidel v VHD v oblasti křižovatky (tedy na vlastní ploše křižovatky i v prostoru řadicích pruhů) nesmí být řešeno izolovaně, ale vždy je třeba brát v potaz uspořádání návazných mezikřižovatkových úseků i křižovatek a pohyb vozidel VHD v rámci nich tak, aby pohyb vozidel VHD byl vždy co nejplynulejší a aby jim příslušné dopravně-inženýrské řešení poskytovalo systémovou přednost v jízdě.

Preference autobusů VHD na SSZ

Veškeré křižovatky s provozem vozidel VHD by měly být vybaveny SSZ s dynamickým řízením umožňujícím modifikaci signálního plánu či přímou tvorbu signálního plánu v reálném čase a aktivním systémem detekce autobusů VHD blížících se ke křižovatce.

Ve městě mají mít prioritu městu přátelské druhy dopravy, tedy pěší, cyklistická a veřejná hromadná dopravaCílem řízení dopravního proudu prostřednictvím SSZ tedy nesmí být pouze co nejrychlejší a nejplynulejší provoz IAD, ale i usnadnění a urychlení průjezdu vozidel veřejné dopravy uzlovými body komunikační sítě.

Princip aktivní preference autobusů MHD na SSZ spočívá v detekci vozidla VHD před křižovatkou, respektive přihlášení se vozidla VHD blížící se ke křižovatce do systému křižovatky, a v následné rádiové komunikaci mezi palubním počítačem ve vozidle a řadičem SSZ. Konkrétně vozidlo VHD na základě určení své polohy:

 • přihlásí se do systému preference při přibližování se k SSZ
 • vyšle informaci o požadovaném směru průjezdu křižovatkou (případně i o shodě své jízdy s jízdním řádem)
 • po průjezdu křižovatkou se ze systému odhlásí

Možné způsoby polohování vozidla VHD jsou založeny na systému infračervených majáků nebo pomocí GNSS technologie (GPS).

Trolejbusy sice mohou rovněž využívat systém aktivní detekce vozidla před křižovatkou, nicméně v podmínkách ČR se využívá principiálně jednodušší možnost detekce pomocí trolejových kontaktů (podobně jako u tramvajové dopravy.

Samotná preference VHD je realizována příslušným signálním plánem, dle kterého řadič SSZ řídí křižovatku. Řadič na základě informace o blížícím se vozidle VHD a jeho požadovaném křižovatkovém pohybu vyhodnocuje dopravní situaci na křižovatce a zařadí do signálního plánu takovou fázi či sled fází, které zajistí prioritní průjezd pro autobus VHD. Bod přihlášení vozidla VHD do systému musí být v takové vzdálenosti před křižovatkou, aby řadič byl schopen v příslušném čase adekvátně reagovat.

Způsoby modifikace signálního plánu za účelem udělení priority vozidlu VHD

Konkrétní možnosti modifikace signálního plánu v reálném čase, jakými lze realizovat požadavek vozidla MHD na prioritní průjezd křižovatkou, jsou následující:

 • prodloužení vlastní fáze
 • zkracování vlastní fáze a předvýběr jiné fáze (aby vlastní fáze mohla být opět co nejdříve signalizována)
 • zkracování jiné fáze
 • změna pořadí fází
 • vložení fáze navíc (na výzvu)
 • okamžité doplnění nekolizního volna do probíhající fáze

Absolutní a podmíněná preference vozidel VHD na SSZ

Na základě způsobu, jakým je uplatňován požadavek prioritního průjezdu vozidla VHD řadičem SSZ, lze rozlišovat dva druhy preference na SSZ:

absolutní-pdomíněná

U podmíněné preference poté záleží na konkrétní míře podmíněné preference nastavené v rámci signálního plánu dané křižovatky. U podmíněné preference je nutné také vyhodnocovat eventuální zpoždění autobusového spoje oproti jízdnímu řádu. S rostoucím zpožděním roste i priorita průjezdu křižovatkou.

Strategie uplatňování preference vozidel VHD na křižovatkách řízených SSZ

Při rozhodování o druhu preference SSZ hraje roli několik aspektů – typologie křižovatky v rámci sítě veřejné hromadné dopravy, intenzita kolizních proudů IAD, intenzita provozu vozidel VHD, místní poměry na křižovatce, apod. Obecně však je vhodné aplikovat zásadu maximální možné míry preference (absolutní preference nebo podmíněná preference s mírou priority blížící se absolutní preferenci) na křižovatkách s provozem vozidel VHD v jednom směru (křižovatky bez vzájemně kolizních pohybů vozidel VHD). Naopak na křižovatkách, které jsou uzlovými body sítě VHD, respektive obecně na složitých křižovatkách zatížených značnými intenzitami IAD i VHD v různých směrech je vhodné aplikovat preferenci podmíněnou.

Na křižovatkách s provozem VHD v jednom směru by měla být aplikována preference absolutní (ideálně zejména v kombinaci s vyhrazenou jízdní dráhou v řadicích pruzích) nebo podmíněná preference s vysokou mírou upřednostnění průjezdu VHD.

Obecně pro uplatňování preference VHD na SSZ platí zásady obsažené v následující tabulce:

druh preference na SSZ

typ křižovatky

absolutní preference

křižovatky obsahující světelnou závoru

absolutní preference

nebo

podmíněná preference s mírou preference blížící se absolutní preferenci

křižovatky s provozem vozidel VHD v jednom směru s nízkou intenzitou kolizních proudů

křižovatky s provozem vozidel VHD v jednom směru s kontinuálními prvky prostorové preference

podmíněná preference

křižovatky s provozem vozidel VHD v jednom směru s velmi vysokou intenzitou IAD v kolizním směru

·křižovatky se vzájemně kolizními pohyby vozidel VHD (při jejich vyšších intenzitách)

Rozhodování o udělení priority při vzájemně kolizních požadavcích na preferenci

V případě požadavků na preferenci vzájemně kolizních pohybů vozidel VHD (nejen při vzájemně kolizních požadavcích autobusů VHD, ale i při vzájemně kolizních požadavcích tramvají a autobusů) by se rozhodování o prioritě mělo odvíjet dle následujících zásad (v uvedeném pořadí):

 

kritéria pro udělení priority

28_48_largeCo na preferenci BUS říká legislativa? Zákon č. 361/2000 Sb.
Nebo jak řeší preferenci VHD na SSZ TP81? Preference VHD na SSZ
A nebo se detailněji podívat na preferenci na křižovatce Modřanská x nájezd na Barrandovský most v Praze v článku Teorie a praxe preference BUS.

.