Preferenční osy veřejné dopravy

Aby došlo k maximalizaci pozitivních efektů preference veřejné dopravy, nelze tato opatření navrhovat „bodově“, ale je nutné je navrhovat a realizovat komplexně v souvislých tazích (preferenčních osách). Preferenční osa je souvislý definovaný tah/úsek infrastruktury v rámci komunikační sítě města, který je významný z hlediska provozu povrchové veřejné dopravy a který je určen pro prioritní realizaci komplexního řešení preference veřejné dopravy. Jedná se o významné úseky infrastruktury často s provozem páteřních linek.

Komplexně a chytře realizovaná preferenční opatření dokážou výrazně zatraktivnit VHD pro cestující za současného zvýšení efektivity jejího provozu.

Základním cílem projektu preferenčních os je celkové zvýšení atraktivity a efektivity veřejné dopravy na významných relacích zajišťovaných prostředky povrchové dopravy, a to prostřednictvím zvýšení cestovní rychlosti, zvýšení spolehlivosti (odstranění negativních vlivů IAD na provoz veřejné dopravy) a zkvalitnění zastávek veřejné dopravy z hlediska jejich stavebního uspořádání a vybavení.

Komplexní řešení preference VHD na preferenčních osách se vždy skládá především z těchto typů opatření:

  • preference veřejné dopravy na křižovatkách řízených SSZ (optimalizace stávajících SSZ včetně případných úprav uspořádání křižovatky, nová SSZ, vybavení SSZ systémem detekce blížícího se vozidla veřejné dopravy)
  • zajištění vyhrazené jízdní dráhy pro vozidla veřejné dopravy v uličním prostoru (fyzické oddělení tramvajových pásů od ostatních jízdních pruhů, vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy, vyhrazené řadicí pruhy, výlučné směry v řadicích pruzích, provoz autobusů MHD po tramvajovém pásu, vyloučení IAD z určitého úseku komunikace a s tím související opatření)
  • řízení dopravního proudu takovým způsobem, aby došlo k minimalizaci vlivu intenzit IAD na provoz veřejné dopravy (například udržování plynulého dopravního proudu v místech, kde nelze vyhradit veřejné dopravě samostatnou jízdní dráhu, a naopak držení kongescí v těch úsecích komunikační sítě, kde je zajištěno prostorové oddělení provozu veřejné dopravy od IAD)
  • vybavení vozidel veřejné dopravy zařízeními pro zajištění komunikace vozidla se SSZ, respektive dalšími telematickými systémy souvisejících s upřednostňováním vozidel veřejné dopravy na městské komunikační síti
  • stavební úpravy a vybavení zastávek veřejné dopravy (umístění a stavební řešení zastávky v souladu se zásady preference veřejné dopravy, vybavení zastávky zařízeními poskytujícími on-line informace pro cestující či zařízeními odbavení cestujících)

Základním principem realizace projektu preferenčních os je komplexní přístup k řešení pohybu vozidel VHD v uličním prostoru a progresivní kombinace jednotlivých typů preferenčních opatření (zejména prostorových preferenčních opatření a preference veřejné dopravy na SSZ) za účelem reálného a efektivního upřednostňování vozidel VHD.