Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Práva a povinnosti účastníků silničního provozu v souvislosti s prostorovými preferenčními opatřeními upravuje zejména  Zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to především v §14, 21, 25, 27 a 72 následovně:

  • na tramvajový pás fyzicky oddělený od ostatních jízdních pruhů a do vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy mohou ostatní vozidla vjíždět pouze při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění či vyjíždění z/na místo mimo pozemní komunikaci; jinak lze vyhrazený jízdní pruh pro autobusy přejíždět pouze příčně, a to na místech k tomu přizpůsobených [viz §13(2), respektive  §14 (1), výklad z §13 (2)]
  • autobus VHD, který vyjíždí z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, má přednost v jízdě (přičemž nesmí ohrozit vozidla jedoucí v cílovém jízdním pruhu) [viz §14 (2)] ; toto ustanovení je aplikovatelné jak v situacích ukončení vyhrazeného jízdního pruhu, tak v situacích sjezdu autobusu VHD z tramvajového pásu
  • tramvaj, která odbočuje a křižuje směr jízdy ostatních vozidel po její pravé či levé straně, má přednost v jízdě [viz §21 (7)]
  • autobus VHD, který odbočuje z tramvajového pásu, na kterém je vyznačen vyhrazený jízdní pruh (provoz BUS na tramvajovém pásu), kterýmkoliv směrem, má přednost v jízdě [viz §14 (1), výklad z §21 (7)]
  • vozidla odbočující vpravo či vlevo, které při odbočení kříží tramvajové těleso nebo vyhrazený jízdní pruh pro autobusy VHD, musí dát vozidlům VHD  jedoucím po tramvajovém tělese či ve vyhrazeném jízdním pruhu přednost [viz §21 (5) a (6)]
  • autobus vyjíždějící ze zastávkového pruhu (zastávky v zálivu), má přednost (přičemž nesmí ohrozit vozidla jedoucí v cílovém jízdním pruhu) [viz §25 (6)]
  • provoz autobusů VHD ve vyhrazených jízdních pruzích je/může být řízen pomocí signálů pro tramvaje [viz §72]

 

Znění příslušných paragrafů Zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích:

§ 13

(2) Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, například není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky dostatek místa; tramvajový pás zvýšený nad nebo snížený pod úroveň vozovky nebo od vozovky jinak oddělený například obrubníkem se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném. Při vjíždění na tramvajový pás nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj

§ 14

(1) Je-li vyznačen jízdní pruh dopravní značkou “Vyhrazený jízdní pruh” (dále jen “vyhrazený jízdní pruh”) pro určitý druh vozidel, platí pro řidiče ostatních vozidel obdobně § 13 odst. 2, a je-li vyhrazený jízdní pruh vyznačen na tramvajovém pásu, též § 21 odst. 7.

§13 (2) Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, například není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky dostatek místa; tramvajový pás zvýšený nad nebo snížený pod úroveň vozovky nebo od vozovky jinak oddělený například obrubníkem se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném. Při vjíždění na tramvajový pás nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj.
§21 (7) Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru jízdy křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě.

(2) Přejíždí-li řidič vozidla, pro které je vyhrazen jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do přilehlého jízdního pruhu, řidič vozidla jedoucí v tomto pruhu mu to musí umožnit snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla. Řidič vozidla ve vyhrazeném jízdním pruhu je povinen dávat znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče ostatních vozidel.

(3) Jede-li vozidlo, pro které je vyhrazen jízdní pruh, ve vyhrazeném jízdním pruhu nebo tramvaj jinou rychlostí než ostatní vozidla jedoucí stejným směrem, nejde o vzájemné předjíždění.

(4) Je-li provoz ve vyhrazeném jízdním pruhu vyznačeném na tramvajovém pásu řízen světelnými signály pro tramvaje, řídí se řidič vozidla jedoucí v tomto jízdním pruhu těmito světelnými signály.

§ 21

(5) Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.

(6) Řidič odbočující vpravo musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen. Tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo, musí dát přednost v jízdě i tramvaji.

(7) Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru jízdy křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě.

§ 25

(6) … Řidiči autobusu hromadné dopravy osob nebo trolejbusu musí v obci řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí ze zastávky nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozidla; řidič autobusu nebo trolejbusu přitom nesmí ohrozit zejména řidiče vozidel jedoucích stejným směrem.

§ 27

(1) Řidič nesmí zastavit a stát

i) ve vyhrazeném jízdním pruhu,

p) na tramvajovém pásu,

§ 72

Provoz tramvají se řídí světelným signalizačním zařízením se signály “Signály pro tramvaje”. Těchto signálů se může užít i na jízdních pruzích vyhrazených pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy.

V současné době je v legislativním procesu novela Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, viz Sněmovní tisk 374/0.