výstupy a publikační činnost

Příspěvky na konferencích, články v odborných periodicích

NOVOTNÝ Vojtěch, JACURA Martin, JAVOŘÍK Tomáš. Quantifying the effects of public transport priority based on the potential of time savings. In: RŮŽIČKA, J., ed. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP) [sborník]. 2017 Smart Cities Symposium Prague (SCSP). Prague 1 – Old Town, 25.05.2017 – 26.05.2017. New York: IEEE Press. 2017, ISBN 978-1-5386-3825-5.

NOVOTNÝ Vojtěch, PROUSEK Tomáš, JAVOŘÍK Tomáš. Metodika preference autobusů a trolejbusů VHD – finální verze po projednání. In: Inteligentní systémy – doprava, parkování, veřejná doprava [sborník]. Mezinárodní seminář XVIII. Dopravně – inženýrské dny Mikulov 24.- 25.května 2017. Mikulov, 24.05.2017 – 25.05.2017. Brněnské komunikace a.s.. 2017, s. 94-104. ISBN 978-80-260-9662-7.

NOVOTNÝ, Vojtěch, Dagmar Kočárková: Preference VHD – potřebné změny zákona a vyhlášky. In: Dopravní inženýrství 2016, č.2, s. 16-19. ISSN 1801-8890.

NOVOTNÝ, Vojtěch, Martin JACURA: Preference veřejné dopravy v ČR – pomalé kroky k legislativním změnám. In: Verejná osobná doprava 2016 – Zborník prednášok. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2016, ISBN 978-80-89565-26-9. [přepis článku na preferenceVHD.info]

HAVLENA, Ondřej; Tomáš JAVOŘÍK, Ivo NOVOTNÝ, Vojtěch NOVOTNÝ, Marián SVETLÍK. Quantifiable benefits of public transport priority measures. In: Sborník příspěvků konference Young Transportation Engineers Conference 2016. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, pp. 1-11. ISBN 978-80-01-06016-2 [český překlad článku na preferenceVHD.info]

NOVOTNÝ, Vojtěch, Tomáš PROUSEK, Tomáš JAVOŘÍK a Dagmar KOČÁRKOVÁ. Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS. In: Silniční obzor 2016, č. 9, s. 235-240. ISSN 0322-7154. [přepis článku na preferenceVHD.info]

NOVOTNÝ, Vojtěch, Ivo NOVOTNÝ a Tomáš JAVOŘÍK. Traffic Data Evaluation as Part of Public Transport Priority Measures Assessment In: Transport Problems 2016, Proceedings. 2016. ISBN 978-83-935232-8-3.

HAVLENA, Ondřej, Martin JACURA a Marián SVETLÍK. Quantifiable Benefits of Public Transport Priority Measures In: Transport Problems 2016, Proceedings. 2016. ISBN 978-83-935232-8-3. [český překlad článku na preferenceVHD.info]

NOVOTNÝ, Vojtěch, Tomáš JAVOŘÍK a Dagmar KOČÁRKOVÁ. Základní předpoklady provozu tramvají a autobusů na společném pásu. In Dopravní inženýrství 2016, č.1, s. 11-15. ISSN 1801-8890.

NOVOTNÝ, Ivo, Tomáš Javořík a Vojtěch Novotný. Effects of Dedicated Bus Lanes on Travel Time Based on Data Evaluation. In TRINfra 2016 Trends and Innovations in Transport Infrastructure[sborník]. Praha: ČVUT v Praze Fakulta stavební, 2016, s. 37-43. ISBN 978-80-01-05973-9.

NOVOTNÝ, Vojtěch, Tomáš Javořík a Dagmar Kočárková. Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě. In XVII. dopravně-inženýrské dny [sborník, CD]2016, s. 53-62. ISBN 978-80-260-9662-7. [přepis článku na preferenceVHD.info]

NOVOTNÝ, Vojtěch, Dagmar KOČÁRKOVÁ, Ondřej HAVLENA a Martin JACURA. Detailed Analysis Of Public Bus Vehicle Ride On Urban Road In: Transport Problems 2015 – Proceedings. 2015. ISBN 978-83-935232-6-9.

NOVOTNÝ, Vojtěch, Tomáš Javořík a Dagmar Kočárková. Sdružený tramvajový a autobusový pás – nový skladební prvek místních komunikací. In Verejná osobná doprava 2015 – Zborník.Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s r.o., 2015, s. 68-74. ISBN 978-80-89565-20-7. [přepis článku na preferenceVHD.info]

NOVOTNÝ, Vojtěch, Dagmar Kočárková. Uspořádání komunikace jako faktor přispívající k preferenci autobusů VHD. Dopravní inženýrství 2015, č. 1, s.26-28. ISSN 1801-8890 [přepis článku na preferenceVHD.info]

NOVOTNÝ, Vojtěch, Tomáš Prousek a Martin Jacura. Preference VHD – Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? Pozemné komunikácie a dráhy 2015, roč. 11, č. 1, s.25-30. ISSN 1336-7501 [přepis článku na preferenceVHD.info]

NOVOTNÝ, Vojtěch, Tomáš Prousek a Martin Jacura. Preference VHD – Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? In DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO [sborník] Košice: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o., 2015, s.117-122. ISBN: 978-80-971246-3-2 [přepis článku na preferenceVHD.info]

NOVOTNÝ, Vojtěch. Problematika počátku a ukončení vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy In XVI. dopravně-inženýrské dny [sborník, CD] 2015, s.150 – 155 [přepis článku na preferenceVHD.info]

 

Speciální výstup projektu

slideshow-metodikaZásady pro navrhování a zřizování preference autobusů a trolejbusů VHD
Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek, Tomáš Javořík
zpracováno ve spolupráci s organizací ROPID | leden 2017 | [download]
více informací v sekci Metodika

 

 

Výstupy projektu SGS17/105/OHK2/1T/16 (2017)

Metoda hodnocení kvality pohybu VHD
Vojtěch Novotný | prosinec 2017 | [download]
Výstup představuje ucelenou metodu vyhodnocení kvality provozu (povrchových módů) veřejné dopravy v mezizastávkovém úseku, a to na základě údajů o pohybu jednotlivých spojů a následném vyhodnocení dosahované cestovní rychlosti a spolehlivosti provozu. Metoda rovněž využívá teorie fuzzy množin a principu Level of Service. Výstupem z metody je ohodnocení mezizastávkého úseku stupněm kvality provozu VHD.

Metoda hodnocení infrastruktury VHD
Vojtěch Novotný | prosinec 2017 | [download]
Výstup představuje zcela novou metodu hodnocení “přívětivosti” infrastrutkury pro povrchové módy veřejné dopravy založenou na dekompozici pohybu spojů v daném úseku a ohodnocení potenciálu zdržení spoje vlivem tří aspektů ovlivňujících jejich pohyb – dopravní proud a jeho parametry, řízení dopravního proudu a stavebně-dopravní uspořádání infrastrutkury. Výstupem z metody je index infrastruktury, který charatkerizuje “přívětivost”/kvalitu infrastrutkury pro veřejnou dopravu.

Hodnotící nástroj pro preferenci VHD
Vojtěch Novotný | prosinec 2017 | [download]
Výstup představuje princip nástroje, který s využitím metody hodnocení kvality pohybu vozidel VHD a metody hodnocení infrastruktury pro VHD a nalezenou závislostí mezi nimi dokáže posuzovat navrhovaná preferenční opatření již v projektové fázi. Hodnotící nástroj je schopen doporučit/nedoporučit dané navrhované opatření k realizaci, respektive vybrat nejvýhodnější z projektovaných variant.

V rámci projektu byla obhájena disertační práce Ing. Vojtěcha Novotného s názvem “Stanovení rozhodovacího nástroje pro preferenci VHD” (školitelka: Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.) [viz seznam obhájených disertačních prací na ČVUT FD]

 

Výstupy projektu SGS15/170/OHK2/2T/16 (2015-2016) /seřazeno abecedně/

Dopravní režim vyhrazeného jízdního pruhu v ČR a ve vybraných zemích EU
Klára Cieslová, Vojtěch Novotný | zpracováno ve spolupráci s organizací ROPID | leden 2017 | [download]

Katalog preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu
Ondřej Havlena, Vojtěch Novotný | leden 2016 | [download]

Metoda hodnocení kvality pohybu VHD – východiska a principy
Vojtěch Novotný, Tomáš Javořík | leden 2017| [download]

Měřitelné přínosy preference veřejné hromadné dopravy
Ondřej Havlena, Martin Jacura | leden 2017 | [download]

Potenciál časové úspory cestujících
Ivo Novotný | leden 2017 | [download]

Právní úprava a ustanovení technických norem týkající se navrhování a provozování preferenčních opatření VHD
Dagmar Kočárková, Vojtěch Novotný | zpracováno ve spolupráci s organizací ROPID | prosinec 2015 | [download]

Preferenční osy veřejné hromadné dopravy
Vojtěch Novotný | leden 2017 | [download]

Provozování autobusů a trolejbusů VHD na tramvajovém tělese
Vojtěch Novotný, Tomáš Javořík, Dagmar Kočárková | leden 2016 | [download]

Workshop k metodice preference BUS – resumé
Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek, Tomáš Javořík a kol. | květen 2016 | [download]