grant SGS17/105/OHK2/1T/16 (2017)

grant SGS: cvutSGS17/105/OHK2/1T/16
název grantu: Rozhodovací nástroj pro preferenci VHD /Public Transport Priority Decision-Making Tool/
délka řešení projektu: 1 roky (2017)
odpovědný řešitel: Ing. Vojtěch Novotný

 

Anotace grantového projektu

Vyvinutí rozhodovacího nástroje pro preferenci BUS na základě modelové závislosti kvality infrastruktury pro VHD (formou metody dekompozice pohybu vozidla VHD v daném úseku a určení potenciálního rizika zdržení) a cestovní (jízdní) doby spoje. Pomocí nástroje bude možné vyhodnotit přínos preferenčních opatření na základě projektu, umožní porovnání variant navrhovaného řešení a poskytne kvalifikovaný podklad pro rozhodnutí, zda dané opatření realizovat či nikoliv.

Development of a decision-making tool for public transport priority based on relationship between design of public transport infrastructure (a method of TRAM/BUS ride decomposition determining the potential risks of delays) and travel time. This allow an evaluation of public transport priority measures benefits and a comparison of variants of the proposed solution providing a qualified basis for a decision on whether the measure should be implemented or not.

Vědecká závažnost a aktuálnost tématu

Princip upřednostňování veřejné hromadné dopravy (VHD) před individuální automobilovou dopravou je zakotven v dopravních politikách mnohých měst v rámci ČR i v zahraničí. Téma preference VHD se opět dostává do centra pozornosti v souvislosti s tématem udržitelné městské mobility, která je vlivem aktuálního pořizování Plánů udržitelné městské mobility (SUMP = Sustainable Urban Mobility Plan) zejména ve střední Evropě velmi aktuálním tématem.
Efektivní opatření preference VHD mohou být velmi účinným nástrojem na straně infrastruktury zajišťující konkurenceschopnost systému veřejné dopravy a tedy i žádoucího udržení modal-splitu příznivého pro udržitelné módy dopravy, kterým veřejná doprava bezesporu je.
Při navrhování a projednávání konkrétních preferenčních opatření pro povrchové módy veřejné dopravy se stále ukazuje absence objektivního (vědeckého) rozhodovacího nástroje pro kvantifikaci kvality pohybu vozidel povrchové VHD v daných úsecích komunikační sítě, který by poskytoval možnost posouzení navrhovaného preferenčního opatření a vyhodnocení jeho případných přínosů.
Projekt navazuje a rozšiřuje práci projektu SGS15/170/OHK2/2T/16 „Preferenční osy veřejné hromadné dopravy“ (projekt PREFOS), v rámci kterého vlivem krácení rozpočtu nemohly být realizovány veškeré plánované výstupy. Navrhovaný projekt tyto výstupy doplňuje a rozvíjí tak, aby výsledkem práce obou projektů bylo ucelené know-how v oblasti preference VHD prakticky využitelné nejen na ČVUT, ale i v praxi.

Současný stav řešeného problému

Žádná metoda či ucelený nástroj pro objektivní hodnocení kvality pohybu vozidel veřejné dopravy na daném úseku komunikace neexistuje a v praxi České republiky dochází k vyhodnocování přínosů preferenčních opatření pouze vyhodnocením cestovní či jízdní rychlosti spojů VHD v daném úseku.
Základní předpoklady pro sestavení rozhodovacího nástroje pro preferenci VHD byly zpracovány již projektem SGS15/170/OHK2/2T/16, a to zejména v oblasti objektivního vyhodnocení provozu veřejné dopravy v mezizastávkovém úseku (rychlost a spolehlivost) či vyhodnocení kvantifikovatelných efektů preferenčních opatření v oblasti ekonomiky provozu i atraktivity veřejné dopravy.
Předkládaný projekt má za cíl propojit metodu objektivního vyhodnocení provozu veřejné dopravy v mezizastávkovém úseku s hodnocením kvality pohybu vozidla VHD po úseku komunikace (popis samotného pohybu vozidla VHD v daném úseku). Taková metoda v současné době není k dispozici a je cílem předkládaného projektu metodu hodnocení kvality pohybu vozidla VHD po úseku komunikace vytvořit.

Původnost navrhovaného řešení

Propojení metody objektivního vyhodnocení provozu veřejné dopravy v mezizastávkovém úseku s hodnocením kvality pohybu vozidla VHD po úseku komunikace je řešení zcela nové a navrhovatelům projektu není žádný podobný nástroj znám. Původnost řešení potrhuje plánovaná kvantifikace efektů či přínosů preferenčních opatření na základě změny cestovní rychlosti spojů VHD vycházející právě ze závislosti cestovní rychlost na kvalitě pohybu vozidla VHD v daném úseku komunikace. Projekt přinese zcela nový, ale praktický pohled na danou problematiku, který je využitelný při hodnocení projektů preference VHD ex-ante.

Koncepce, způsob a metodika řešení

Projekt má za úkol zejména vyvinout metodu hodnocení pohybu vozidla VHD v daném úseku a nalézt modelové závislosti mezi hodnocením pohybu vozidla VHD a cestovní dobou spojů VHD dosahovanou v daném úseku.
Hodnocením pohybu vozidla VHD bude založeno na dekompozici pohybu spoje VHD v mezizastávkovém úseku na charakteristické segmenty pohybu (např. výjezd ze zastávky v zálivu, levé odbočení z hlavní pozemní komunikace) a jízdu mezi nimi, které budou hodnoceny s ohledem na potenciální míru rizika vzniku zdržení. Pro toto hodnocení bude využito fuzzy-lingvistického systému na bázi expertního hodnocení. Tento přístup je zcela nový a navrhovatelům projektu není známá žádná podobná aplikace.
Vlastní rozhodovací nástroj bude založen na nalezení modelové závislosti mezi hodnocením infrastruktury (kvality pohybu vozidla VHD na daném úseku komunikace) a cestovní (jízdní) dobou spojů VHD. Přes vyhodnocenou změnu cestovní rychlosti bude možné následně vyčíslit kvantifikovatelné efekty preferenčních opatření zejména v oblasti atraktivity a ekonomické efektivity provozu VHD.
Koncepce nástroje otevírá možnosti vyhodnotit přínos navrhovaného opatření ještě před jeho realizací. Porovnání hodnocení stávajícího a projektovaného stavu se následně může stát jedním z prvků posuzování příslušné dopravní stavby či úpravy komunikace v rámci jejího projednávání příslušnými institucemi. Týmu navrhovatelů projektu není žádný takto ucelený a komplexní nástroj znám.

Cíle řešení projektu

Cílem řešení projektu je vyvinutí komplexního rozhodovacího nástroje pro preferenci VHD založeného na hodnocení kvality pohybu VHD na daném úseku komunikace (hodnocení infrastruktury), objektivním hodnocení provozu spojů VHD a kvantifikace efektů preferenčních opatření na základě změny cestovní rychlosti spojů VHD. Výsledkem bude nástroj, která by byl schopen vyhodnotit efekty konkrétních preferenčních opatření z hlediska atraktivity VHD i jejich provozně-ekonomických ukazatelů již před samotnou realizací úprav jako nástroj umožňující porovnání a vyhodnocení naprojektovaných variant a poskytující podporu při rozhodování o realizaci či nerealizaci daného opatření.
Projekt napomůže ke zpracování disertační práce (Ing. Vojtěch Novotný) a bude dále rozvíjet a doplňovat výstupy úspěšně realizovaného projektu SGS15/170/OHK2/2T/16 „Preferenční osy veřejné hromadné dopravy“ (projekt PREFOS). Projekt povede i k rozvoji výuky předmětů s tématikou veřejné hromadné dopravy vyučované Ústavem dopravních systémů v bakalářském a magisterském studijním programu.
Výstupy projektu přispějí k dalšími doplnění a rozvoji odborného webového portálu www.preferenceVHD.info, který soustřeďuje a propaguje know-how ČVUT v Praze Fakulty dopravní v oblasti preference veřejné hromadné dopravy.

Předpokládané výstupy řešení

Předpokládané výstupy řešení jsou následující:
• Metoda vyhodnocení kvality pohybu vozidel povrchové VHD a závislosti cestovní rychlosti spojů VHD na kvalitě pohybu vozidel povrchové VHD na daném úseku komunikační sítě
• Metodika hodnocení konkrétně navrhovaných preferenčních opatření (z hlediska atraktivity VHD a provozně-ekonomických ukazatelů)
• Disertační práce (Ing. Vojtěch Novotný)

Předpokládaná prezentace výsledků

Prezentace výsledků projektu se předpokládá na odborných konferencích (například Dopravně-inženýrské dny – květen 2017, Mikulov, Verejná osobná doprava, Bratislava – říjen 2017) a v recenzovaných odborných periodikách (Dopravní inženýrství, Silniční obzor, Silnice železnice, apod.). Veškeré výstupy projektu budou uveřejněny na webu www.preferenceVHD.info vytvořeného v rámci SGS15/170/OHK2/2T/16, který slouží nejen ke zveřejňování odborné práce týmu zabývajícího problematikou preference VHD se na ČVUT FD, Ústavu dopravních systémů, , ale tvoří i nástroj k propagaci odborné činnosti na ČVUT.

Řešitelský tým

Ing. Vojtěch Novotný /odpovědný řešitel projektu/

Vojtěch Novotný se problematikou preference veřejné dopravy zabývá jak na ČVUT v Praze Fakultě dopravní, Ústavu dopravních systémů, tak i jako vedoucí oddělení koncepce, projektů a projektového řízení v organizaci ROPID. Optimální spojení teorie s praxí v současné době využívá při práci na metodice pro navrhování a zřizování preferenčních opatření pro autobusy VHD, při přípravě dalších koncepčních dokumentů týkající se veřejné dopravy na území hlavního města Prahy i při tvorbě své disertační práce s názvem „Stanovení rozhodovacího nástroje pro preferenci VHD“. Preferenci VHD vidí jako základní nástroj, jak zajistit kvalitní a konkurenceschopnou veřejnou dopravu.

Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.

Dagmar Kočárková pracuje na ČVUT v Praze Fakultě dopravní jako odborný asistent  Ústavu dopravních systémů a zastává pozici manažera pro pedagogickou činnost ústavu. Odborně se specializuje na bezpečnost dopravy a územní plánování. Preferenci VHD vnímá jako jeden z nástrojů přispívajících ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě. Současně považuje za nutné věnovat pozornost preferenci VHD při tvorbě územně plánovací dokumentace měst.