Preferenční opatření pro autobusovou dopravu

Preferenční opatření pro autobusy jsou v českých podmínkách poměrně novou záležitostí. Jednak z toho důvodu, že autobus, na rozdíl od tramvaje, byl dlouho vnímán jako prostá součást dopravního proudu, a jednak kvůli tomu, že řešení preference autobusů je přirozeně poněkud obtížnější, než řešení preference dopravy tramvajové. Teprve v posledních letech se prosazují moderní přístupy prostorové či organizační preference, které autobus z tohoto proudu “vytrhují” a umožňují mu rychlejší a plynulejší jízdu. Základní druhy opatření jsou uvedeny níže:

Proč nemá být preferenci autobusové dopravy věnována podobná pozornost jako preferenci dopravy tramvajové?

Následující výčet představuje základní typy preferenčních opatření pro autobusovou dopravu:

1. Prostorová opatření pro autobusy jsou zpravidla realizována na bázi vyhrazených jízdních pruhů, které zajišťují nezávislost autobusu na proudu ostatních vozidel. Vhodným řešením je i propojení preference autobusů s tramvajovým provozem.

bus vyhrazeny pruhVyhrazený jízdní pruh je jízdní pruh v hlavním dopravním prostoru komunikace, který je vyhrazen pouze pro provoz autobusů MHD (a případně dalších specifikovaných vozidel).

 

 

 

 

bus pas parisSamostatný autobusový pás je opatření zcela oddělující jízdní dráhu autobusů od ostatní dopravy. Prakticky se jedná o ekvivalent odděleného tramvajového pásu. V podmínkách ČR se nevyskytuje, lze jej najít zejména ve městech s páteřními autobusovými systémy MHD. Je pouze omezeně využitelný pro jiná vozidla (např. taxi a IZS).

 

 

bus tramProvoz autobusů na tramvajovém pásu je prostorové preferenční opatření. Jedná se o situaci, kdy je provoz autobusů po tramvajovém pásu zaveden dodatečně.

 

 

 

 

Sdsdruzeny tram bus pasružený tramvajový a autobusový pás je prostorové preferenční opatření, přičemž se jedná o nově zřizovaný nebo zásadně zrekonstruovaný pás, který v sobě aplikuje požadavky na tramvajový i autobusový provoz. Pás je zásadně proveden jako nezvýšený (z důvodu jednoduššího nájezdu autobusů) a je oddělený od ostatních jízdních pruhů betonovými tvarovkami anebo dělícím pásem.

 

 

bus vyjezdÚprava přednosti při výjezdu ze zastávky či vyhrazeného pruhu představuje prostorové opatření použité v případě snižovaní počtu pruhů, ukončení vyhrazeného pruhu nebo při sjezdu autobusu z tramvajového pásu, kdy je vhodné systémově vyznačit přednost pro autobus.

 

 

 


2. Organizační opatření zahrnují takové úpravy dopravního režimu komunikací, které omezují nebo zcela odvádějí ostatní dopravu z vybraných úseků uliční sítě. Tato řešení jsou ideální do center měst, kde jsou užívána v souladu se zklidněním dopravy.

bus pesi zonaVedení autobusových linek pěší zónou představuje jeden z nástrojů pro kvalitní obsluhu zklidněných center měst, která by měla být založena na kombinaci městské hromadné dopravy a pěší (příp. cyklistické) dopravy.

 

 

 

bus omezeni parisOmezení vjezdu ostatních vozidel na určitý úsek komunikace představuje nejen preferenční opatření pro MHD, ale zároveň je nástrojem pro odklonění tranzitní dopravy mimo dotčenou oblast.

 

 

 

 


3. Preference v křižovatkách řeší průjezd autobusů řízenými nebo neřízenými křižovatkami. Týká se to jak samotného volného průjezdu (úprava přednosti, signalizace), tak i bezproblémového přiblížení vozidel ke křižovatce.

bus vyhrazeny radici pruhVyhrazený řadicí pruh je řadicím pruhem před křižovatkou, který je vyhrazen pouze pro určitý druh vozidel, zejména pro autobusy MHD.

 

 

 

 

 

bus vylucny smerVýlučný směr v řadicím pruhu je prostorové preferenční opatření, kdy vyhrazený řadicí pruh „je sloučen“ s řadicím pruhem pro jiný, ale bezproblémový křižovatkový pohyb (typicky pravé odbočení).

 

 

 

 

bus SZZVeškeré křižovatky řízené SSZ s provozem vozidel VHD by měly být vybaveny dynamickým řízením umožňujícím modifikaci signálního plánu či přímou tvorbu signálního plánu v reálném čase a aktivním systémem detekce autobusů VHD blížících se ke křižovatce.

 

 

 

bus prednostZměna úpravy na křižovatce spočívá v přizpůsobení přednosti v jízdě na křižovatce neřízené SSZ podle vedení linek MHD křižovatkou.

 

 

 

 

Celkový přehled jednotlivých typů preferenčních opatření nejen pro autobusy, ale i pro tramvajovou dopravou, včetně optimálního použití a popisu dopravního režimu nabízí Katalog preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu, jeden z výstupů projektu PREFOS.

Katalog preferenčních opatření VHD

28_48_largeDále se můžete podívat na Zásady realizace preferenčních opatření pro veřejnou dopravou.
Anebo se podívat na podmínky provozu BUS na tramvajovém tělese.